Den 6:e november har utredningen om barn och unga i samhällsvård lämnats in med över 130 förslag till regeringen som handlar om att förstärka de förebyggande insatserna.

Bakgrund till utredningen handlar om att varje år är mellan 25 000 – 30 000 barn och unga i samhällsvård för att deras behov av olika anledningar inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Barn och unga som växer upp i samhällsvård har kraftiga överrisker för kriminalitet, hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga och fysisk och psykisk ohälsa.

Syftet med utredningen var att säkerställa att barn och unga i samhällsvård ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.
Utredningen hade som mål att föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, stödboende eller HVB, inklusive SiS. Det gäller kvalitet i hela vårdkedjan med delaktighet för barn och unga. Barnkonventionen har varit en utgångspunkt för utredarens arbete.

Förslag om familjehemsvården

 • Krav på tillstånd för familjehem
 • Krav på grundutbildning för att få tillstånd som familjehem
 • Tidsfrist på 6 månader för tillståndsgivning till familjehem
 • Nationellt register över familjehem för barn och unga hos IVO
 • Införande av familjehemskategorier:
  • nätverkshem,
  • allmänt familjehem,
  • förstärkt familjehem
  • jourhem
 • Utökat stöd till familjehem, t ex stöd kvällar och helger
 • Högst tre barn eller unga får vara placerade samtidigt i ett familjehem
 • Tydligare regler för användande av nätverkshem
 •  Ansvarsfördelningen mellan nämnden och konsulentstödda verksamheter förtydligas
  bl.a. genom att ersättningen ska betalas direkt till familjehemmet
 • Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram stödmaterial kring utredning och tillståndsgivning
  av familjehem, matchning m.m

Sammanfattning

Betänkandet innehåller ca 130 förslag samt fem områden som behöver utredas särskilt.
Förslagen bedöms leda till en förbättrad samhällsvård för barn och unga, bättre förutsättningar efter avslutad vård, samt minska risken både för att barn och unga utsätts för och begår brott när de är i samhällsvård och efter att vården har upphört.
Förslagen innebär en ambitionshöjning som på sikt kommer ge positiva samhällsekonomiska konsekvenser men initialt kräver en satsning på ca 600 miljoner kronor för önskad effekt.

Läs presentationsbilden från utredningen Barn och unga i samhällsvård i sin helhet.

Startsteget hjälper kommunernas socialtjänst med familjehemsvård

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Läs mer om hur vi på Startsteget arbetar med familjehemsvård.

Familjehem i siffror

 • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 200 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
 • 18 700 barn och unga var placerade i familjehem vilket är 700 färre än året innan.
 • Av de placerade på familjehem var 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Motsvarande andelar var 53 respektive 47 procent år 2020.

Siffror avser år 2021 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

 • Startsteget har haft över 115 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
 • För närvarande har vi cirka 25 familjehemsplaceringar och söker hela tiden  familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!
Rulla till toppen