Stödboende

Startsteget har egna stödboenden
med personal på plats

Stödboende för att skapa rutin i vardagen

Vi utgår alltid från att våra boende ska vara med och bestämma om sin egen plan genom delaktighet, och att känna att deras röst och val är viktiga. 

Vi tror att alla människor kan ta egna beslut, men ibland kan vi  behöva stöd under olika delar av livet. Målet är att hjälpa människor att hitta sin inre styrka, så att de kan ta sig mot ett självständigt vuxenliv och känna sig integrerade i samhället.

Vi på Startsteget värnar om alla människors lika värde och rätt till ett meningsfullt liv. Varje dag strävar vi efter att skapa en trygg och stöttande miljö, där människor kan känna sig sedda, hörda och betydelsefulla.

familjehem

”Våra stödboenden passar de som är på väg att bli självständiga men behöver stöd på vägen, som en sista skjuts. Vi arbetar individuellt med varje individ för att nå dit och erbjuder dygnet runt-stöd”

Vem är våra stödboenden till för?

Vi erbjuder stödboende för:

 • Ungdomar mellan 16–20 år som lever i en vardag som är konfliktfylld eller på annat sätt ohållbar hemma, som tidigare till exempel varit placerade för social problematik eller som ensamkommande till Sverige, och som inte är aktuella att placeras i familjehem.
 • Vuxna från 21 år som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand, kanske till följd av psykisk ohälsa, ett missbruk eller andra sociala utmaningar.  
 • Familjer som befinner sig i svåra livsförhållanden och som behöver stöd att komma till rätta i livet.

Behöver du stöd?

Hos oss får du stöd och trygghet du behöver!

Vi erbjuder dygnet runt-stöd!

Att bo på stödboende

På Startsteget förstår vi att resan mot ett självständigt liv kan vara både utmanande och skrämmande. Därför är det så viktigt för oss att vara där hela vägen och ge stöd genom alla steg i processen. Vi arbetar tillsammans för att skapa struktur och hållbara rutiner som ger en grund att bygga vidare på. 

Att bo på ett stödboende under en tid är nödvändigt för en del. Men det är inte en långsiktig lösning. Målet är att få möjlighet att leva självständigt och med självförtroende. Genom att ge verktygen och stödet hjälper vi individen att nå sin fulla potential, och det att skapar ett meningsfullt och hållbart liv.

Vi har ett starkt fokus på individen och vår vision är att främja delaktighet på vårt stödboende. För oss är det viktigt att individen ges tillfälle och förutsättning att kunna arbeta med sin helhet, oavsett vilket område det gäller.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Stödboende för ungdomar

Stödet är individuellt och kopplat till den unges behov. Ofta sker en stegvis förändring från mycket stöd till allt mindre. Startsteget har en legitimerad psykoterapeut och har långtgående samarbeten med psykologmottagningar.

Det gemensamma stödboendet för ungdomar är ett fullt möblerat kollektivt boende med fyra platser och delade toaletter, dusch och kök – utrustat för komfort. Stödboendet finns i en fastighet med två våningsplan som rymmer sju rum och kök på en boyta om 200 kvadratmeter, beläget i Södermanland.

En trygg tillvaro på stödboendet

Många som kommer till vårt boende är ofta i en krisartad situation. Därför är vårt stödboende designat för att passa människor som befinner sig i olika svåra livssituationer, det passar både den enskilda individen och familjen. En krisartad situation kan till exempel definieras som en situation där en familj alternativt den enskilde vuxne reagerar så starkt på att tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen/tillståndet.

I vårt uppdrag ingår att kartlägga nuvarande situation för klienten och hjälpa dem att reducera ångest och oro. Boendet erbjuder en trygg tillvaro för att kunna planera en framtid som involverar frihet och självständighet.

Förstärkt stödboende för vuxna och familjer

Kring den vuxne eller familjen finns ett team bestående av familjebehandlare, socialpedagog, samordnare som samarbetar mycket nära samt en legitimerad psykoterapeut som finns tillgänglig vid behov. Vår målgrupp är föräldrar och barn samt enskilda individer över 18 år. Det är den enskildes unika behov som styr vilken insats som ska ges.

Människorna som kommer till oss har en blandad problematik. Några har haft egna lägenheter som de inte kunnat behålla, andra har bott hemma hos sina biologiska föräldrar. Det är heller inte ovanligt med någon form av psykisk ohälsa eller ett tidigare missbruk, och att individen nu är redo att ta kliv mot ett nytt liv. Stödboendet inryms i en fristående fastighet om 100 kvadratmeter med tre rum och kök, beläget i Södermanland.

Under den första perioden utför personalen på boendet en ADL-kartläggning tillsammans med familjen. Kartläggningen innebär att familjen får svara på ett skräddarsytt formulär i syfte att ge en rättvisande bild av de behov klienten har. Kartläggningen syftar till att ta reda på de funktioner klienten klarar av att utföra och vad klienten behöver arbeta vidare med.

Hur vi arbetar - de 4 faserna

Fas 1-3

De tre första faserna präglas av hög intensitet av stöd, behandling och uppföljning. Vi har alltid socialtjänstens uppdrag med oss i vad vi ska göra samt fokusera på.

Vår legitimerade psykoterapeut är med och analyserar samt strukturerar upp de samspelsobservationer befintlig personal utför. Psykoterapeuten ser till att plocka ut det som är väsentligast att fokusera vidare på i syfte att hjälpa familjen vidare. Vi har möjlighet att tillsammans med befintlig personal på stödboendet och den legitimerade terapeuten fundera över en anknytningsbeskrivning av barnet och förälderns vidare utvecklingsförmåga.

Vår legitimerade psykoterapeut har möjlighet att utföra en mentaliseringsintervju med föräldern tillsammans med befintlig personal för att efter intervjun fundera över förälderns mentaliseringsförmåga av barnet och sina egna reaktioner. Hur och på vilket sätt återgivningen skall genomföras diskuterar vi tillsammans med berörd socialtjänst.

Vår legitimerade psykoterapeut har möjlighet att ha barnsamtal tillsammans med befintlig personal utifrån de teman föräldern och vi önskar fokusera på. Det kan till exempel vara att beskriva barnets symtom av att vara traumatiserade.

Detta arbetssätt leder till skapandet av en fördjupad utredning som har syftet att stödja barn och föräldrar och beskriva deras livssituation. Vi strukturerar upp våra iakttagelser och sätter in dem i teorier såsom samspel, anknytning, mentalisering och trauma.

Fas 4

Den sista fasen liknar mer ett vanligt stödboende, vilket innebär att familjen gjort sådana framsteg att de har mindre behov av stöd och att behandlingen kan trappas ned för att avslutas helt. I den här fasen börjar familjen eller den enskilde fungera mer självständigt och det krävs inte lika täta uppföljningar i teamet eller med socialtjänsten.

Behöver du stöd?

Hos oss får du stöd och trygghet du behöver!

Vi erbjuder dygnet runt-stöd!

Vanliga frågor om stödboende

Vad är ett stödboende?

Ett stödboende utgör en särskild typ av boendemiljö som är avsedd för personer som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp i sin vardag. Dessa boenden erbjuder en trygg och stöttande miljö där individer som har specifika behov kan bo och få den support och assistans som är nödvändig för att uppnå och bibehålla en så självständig livsstil som möjligt.

 

I ett stödboende är målet att skapa en inkluderande och anpassad boendemiljö där de boende kan känna sig säkra och respekterade. Personalen i stödboendet är ofta utbildad och erfaren inom att ge stöd och vård till personer med olika typer av utmaningar, såsom funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk eller andra svårigheter. Denna personal är där för att hjälpa de boende med olika aspekter av sin vardag, inklusive medicinhantering, personlig hygien, matlagning, och socialt stöd.

 

Det som kännetecknar ett stödboende är den individuella anpassningen. Stödet och hjälpen som erbjuds varierar beroende på de boendes specifika behov och önskemål. Det kan innefatta utveckling av färdigheter för att främja självständighet, arbete eller studier om så önskas, samt möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sociala evenemang.

 

Vad är syftet med stödboende?

Syftet med stödboende är att ge personer med olika behov möjlighet att bo så självständigt som möjligt med stöd och hjälp när det behövs.

Vilka typer av personer bor i stödboenden?

 • Ungdomar mellan 16–20 år som lever i en vardag som är konfliktfylld eller på annat sätt ohållbar hemma, som tidigare till exempel varit placerade för social problematik eller som ensamkommande till Sverige, och som inte är aktuella att placeras i familjehem.
 • Vuxna från 21 år som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand, kanske till följd av psykisk ohälsa, ett missbruk eller andra sociala utmaningar.  
 • Familjer som befinner sig i svåra livsförhållanden och som behöver stöd att komma till rätta i livet.

Hur ansöker man om att få bo i ett stödboende?

Ansökningsprocessen för att få tillgång till ett stödboende kan variera i detaljer beroende på vilken kommun eller region du bor i. Generellt sett inleds processen genom att du kontaktar socialtjänsten i din kommun för att ansöka om stödboende.

När du kontaktar socialtjänsten, kan de ge dig vägledning om ansökningsprocessen och vilka steg som behöver följas. Här är en fördjupad förklaring av processen:

 1. Kontakt med socialtjänsten: Du börjar vanligtvis med att ringa eller besöka socialtjänsten i din kommun. Där får du information om hur du ansöker om stödboende och vilka dokument eller information som krävs.

 2. Bedömning av behov: Socialtjänsten kommer att genomföra en bedömning av dina behov. Detta kan innebära intervjuer, samtal, och eventuellt även medicinska eller psykologiska utvärderingar, beroende på dina specifika omständigheter.

 3. Ansökningsformulär: Du kan bli ombedd att fylla i ett ansökningsformulär där du beskriver din nuvarande livssituation, behov och önskemål. Detta hjälper socialtjänsten att förstå dina individuella behov och preferenser.

 4. Prioritering: Beroende på din situation och behov, kan det finnas prioriteringar inom kommunen eller regionen för att bestämma vilka som får tillgång till stödboenden först. Personer med mer akuta behov kan ha högre prioritet.

 5. Matchning med lämpligt stödboende: Efter att ha bedömt dina behov och prioriterat din ansökan, försöker socialtjänsten matcha dig med ett lämpligt stödboende som kan erbjuda den typ av stöd och hjälp du behöver.

 6. Beslut och erbjudande: När en matchning är gjord, får du ett beslut från socialtjänsten om du har beviljats plats i ett stödboende. Du får också information om boendet, dess läge, och när du kan flytta in.

 7. Inflyttning: När du har accepterat erbjudandet kan du planera din inflyttning i stödboendet, och personalen kommer att stödja dig genom denna övergångsperiod.

Det är viktigt att notera att ansökningsprocessen och tillgången till stödboende kan variera från plats till plats, och det kan finnas väntetider beroende på efterfrågan och resurser. Det är alltid bäst att kontakta din lokala socialtjänst för den mest aktuella och specifika informationen om ansökningsprocessen i din region. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig på vägen.

Hur länge kan man bo i ett stödboende?

Tiden man kan bo i ett stödboende är flexibel och anpassad efter individuella behov samt de avtal som ingås mellan den boende och den organisation eller kommun som driver stödboendet. Denna flexibilitet är en viktig del av stödboendets syfte att erbjuda skräddarsydd support till varje individ.

För att utveckla detta vidare:

 1. Individuella behov: Varje person som bor i ett stödboende har unika behov och mål. Vissa personer kan behöva stöd under en kort period för att övervinna specifika utmaningar eller kriser i sina liv. Andra kan ha långvariga behov av stöd på grund av kroniska funktionsnedsättningar eller psykiska hälsoproblem. Tiden som spenderas i stödboendet anpassas efter dessa individuella behov.

 2. Avtal och uppföljning: Vid intagning i ett stödboende upprättas vanligtvis ett avtal eller plan som beskriver målen för vistelsen och de tjänster och stöd som kommer att erbjudas. Detta avtal kan omprövas och justeras över tiden, beroende på hur den boendes behov utvecklas. Det innebär att vistelsen kan förlängas eller avslutas när målen är uppnådda.

 3. Övergång till självständighet: Målet med många stödboenden är att stödja de boende i att gradvis öka sin självständighet och förmåga att klara sig på egen hand. Därför kan vistelsetiden vara olika lång för olika personer. Vissa kan behöva mer tid och stöd för att nå en högre grad av självständighet, medan andra kanske kan flytta till mer självständiga boendeformer tidigare.

 4. Kontinuerlig utvärdering: Stödboenden genomför regelbundna utvärderingar av de boendes framsteg och behov. Detta innebär att vistelsetiden kontinuerligt utvärderas och justeras i enlighet med den boendes utveckling och mål.

Sammanfattningsvis är tiden som man kan bo i ett stödboende mycket anpassningsbar och beroende av de individuella behoven och målen. Målet är alltid att stödja varje individ på bästa sätt för att hjälpa dem att nå en så hög grad av självständighet och livskvalitet som möjligt.

Vilken typ av stöd erbjuds i ett stödboende?

Många av de som kommer till vårt boende befinner sig oftast i en akut och kritisk livssituation. Vår stödboendemiljö är därför utformad för att vara lämplig för personer som står inför olika svåra livsutmaningar, oavsett om det är individer eller familjer som behöver stöd. En akut kritisk situation kan definieras som en situation där en person eller en familj upplever så starka påfrestningar att deras tidigare erfarenheter och sätt att hantera situationen inte längre räcker till.

Vårt uppdrag inkluderar att noggrant utvärdera den aktuella situationen för varje person och ge stöd för att minska ångest och oro. Boendemiljön skapar en säker plats där man kan börja planera för en framtid som innefattar frihet och självständighet.

Vad händer om man behöver akut hjälp i ett stödboende?

Vår personal på stödboendet är professionellt utbildad och har kompetens att hantera en mängd olika situationer som våra boende kan ställas inför. Detta inkluderar även akuta behov som kan uppstå. Personalen är skicklig på att identifiera när akuta situationer uppstår och har protokoll för att snabbt och effektivt hantera dem.

I händelse av en nödsituation har vår personal förmågan att kontakta rätt myndigheter och andra stödresurser om det är nödvändigt. Detta kan inkludera att ringa ambulans, polis, socialtjänst eller andra relevanta myndigheter beroende på situationen och behoven hos den boende. Vårt främsta mål är alltid att säkerställa den fysiska och emotionella säkerheten för våra boende och att ge dem den bästa möjliga omsorgen och stödet under alla omständigheter.

Vad skiljer Startsteget från andra stödboenden?

Det som gör oss unika är vår starka inriktning på individens behov och vår strävan efter att främja delaktighet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och arbetar tillsammans med varje individ för att stärka deras självständighet och livskvalitet.

Vad är målet med att bo på ett stödboende hos Startsteget?

Målet med att bo på ett stödboende hos Startsteget är att skapa en stabil grund för individer att utveckla och stärka sin självständighet och självkänsla. Genom vår support och det trygga boendeklimatet vill vi ge de boende möjlighet att gradvis ta steg mot ett självständigt och meningsfullt liv.

Vi ser varje individ som en unik individ med sina egna behov och potentialer. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda skräddarsydd hjälp och stöd, både praktiskt och emotionellt. Det inkluderar att identifiera och utveckla de styrkor och färdigheter som varje individ har och att ge dem de verktyg som krävs för att ta kontroll över sitt eget liv och sina beslut.

Kan familjer få stöd och bo tillsammans på ett stödboende hos Startsteget?

Ja, vi erbjuder stöd och boendealternativ för både enskilda individer och familjer, och vi strävar efter att skapa en trygg och stöttande miljö som passar olika familjesituationer.

Rulla till toppen