Stödboende

Startsteget har egna stödboenden
med personal på plats

Stödboende för att skapa rutin i vardagen

Vi utgår alltid från att våra boende ska vara med och bestämma om sin egen plan genom delaktighet, och att känna att deras röst och val är viktiga. 

Vi tror att alla människor kan ta egna beslut, men ibland kan vi  behöva stöd under olika delar av livet. Målet är att hjälpa människor att hitta sin inre styrka, så att de kan ta sig mot ett självständigt vuxenliv och känna sig integrerade i samhället.

Vi på Startsteget värnar om alla människors lika värde och rätt till ett meningsfullt liv. Varje dag strävar vi efter att skapa en trygg och stöttande miljö, där människor kan känna sig sedda, hörda och betydelsefulla.

familjehem

”Våra stödboenden passar de som är på väg att bli självständiga men behöver stöd på vägen, som en sista skjuts. Vi arbetar individuellt med varje individ för att nå dit och erbjuder dygnet runt-stöd”

Vem är våra stödboenden till för?

Vi erbjuder stödboende för:

 • Ungdomar mellan 16–20 år som lever i en vardag som är konfliktfylld eller på annat sätt ohållbar hemma, som tidigare till exempel varit placerade för social problematik eller som ensamkommande till Sverige, och som inte är aktuella att placeras i familjehem.
 • Vuxna från 21 år som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand, kanske till följd av psykisk ohälsa, ett missbruk eller andra sociala utmaningar.  
 • Familjer som befinner sig i svåra livsförhållanden och som behöver stöd att komma till rätta i livet.

Behöver du stöd?

På vårt stödboende får du stöd och trygghet du behöver!

Vi erbjuder dygnet runt-stöd!

Att bo på stödboende

På Startsteget förstår vi att resan mot ett självständigt liv kan vara både utmanande och skrämmande. Därför är det så viktigt för oss att vara där hela vägen och ge stöd genom alla steg i processen. Vi arbetar tillsammans för att skapa struktur och hållbara rutiner som ger en grund att bygga vidare på. 

Att bo på ett stödboende under en tid är nödvändigt för en del. Men det är inte en långsiktig lösning. Målet är att få möjlighet att leva självständigt och med självförtroende. Genom att ge verktygen och stödet hjälper vi individen att nå sin fulla potential, och det att skapar ett meningsfullt och hållbart liv.

Vi har ett starkt fokus på individen och vår vision är att främja delaktighet på vårt stödboende. För oss är det viktigt att individen ges tillfälle och förutsättning att kunna arbeta med sin helhet, oavsett vilket område det gäller.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Stödboende för ungdomar

Stödet är individuellt och kopplat till den unges behov. Ofta sker en stegvis förändring från mycket stöd till allt mindre. Startsteget har en legitimerad psykoterapeut och har långtgående samarbeten med psykologmottagningar.

Det gemensamma stödboendet för ungdomar är ett fullt möblerat kollektivt boende med fyra platser och delade toaletter, dusch och kök – utrustat för komfort. Stödboendet finns i en fastighet med två våningsplan som rymmer sju rum och kök på en boyta om 200 kvadratmeter, beläget i Södermanland.

En trygg tillvaro på stödboendet

Många som kommer till vårt boende är ofta i en krisartad situation. Därför är vårt stödboende designat för att passa människor som befinner sig i olika svåra livssituationer, det passar både den enskilda individen och familjen. En krisartad situation kan till exempel definieras som en situation där en familj alternativt den enskilde vuxne reagerar så starkt på att tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen/tillståndet.

I vårt uppdrag ingår att kartlägga nuvarande situation för klienten och hjälpa dem att reducera ångest och oro. Boendet erbjuder en trygg tillvaro för att kunna planera en framtid som involverar frihet och självständighet.

startstegets stödboenden
På vårt stödboende finner man en trygg tillvaro

Förstärkt stödboende för vuxna och familjer

Kring den vuxne eller familjen finns ett team bestående av familjebehandlare, socialpedagog, samordnare som samarbetar mycket nära samt en legitimerad psykoterapeut som finns tillgänglig vid behov. Vår målgrupp är föräldrar och barn samt enskilda individer över 18 år. Det är den enskildes unika behov som styr vilken insats som ska ges.

Människorna som kommer till oss har en blandad problematik. Några har haft egna lägenheter som de inte kunnat behålla, andra har bott hemma hos sina biologiska föräldrar. Det är heller inte ovanligt med någon form av psykisk ohälsa eller ett tidigare missbruk, och att individen nu är redo att ta kliv mot ett nytt liv. Stödboendet inryms i en fristående fastighet om 100 kvadratmeter med tre rum och kök, beläget i Södermanland.

Under den första perioden utför personalen på boendet en ADL-kartläggning tillsammans med familjen. Kartläggningen innebär att familjen får svara på ett skräddarsytt formulär i syfte att ge en rättvisande bild av de behov klienten har. Kartläggningen syftar till att ta reda på de funktioner klienten klarar av att utföra och vad klienten behöver arbeta vidare med.

Hur vi arbetar - de 4 faserna

Fas 1-3

De tre första faserna präglas av hög intensitet av stöd, behandling och uppföljning. Vi har alltid socialtjänstens uppdrag med oss i vad vi ska göra samt fokusera på.

Vår legitimerade psykoterapeut är med och analyserar samt strukturerar upp de samspelsobservationer befintlig personal utför. Psykoterapeuten ser till att plocka ut det som är väsentligast att fokusera vidare på i syfte att hjälpa familjen vidare. Vi har möjlighet att tillsammans med befintlig personal på stödboendet och den legitimerade terapeuten fundera över en anknytningsbeskrivning av barnet och förälderns vidare utvecklingsförmåga.

Vår legitimerade psykoterapeut har möjlighet att utföra en mentaliseringsintervju med föräldern tillsammans med befintlig personal för att efter intervjun fundera över förälderns mentaliseringsförmåga av barnet och sina egna reaktioner. Hur och på vilket sätt återgivningen skall genomföras diskuterar vi tillsammans med berörd socialtjänst.

Vår legitimerade psykoterapeut har möjlighet att ha barnsamtal tillsammans med befintlig personal utifrån de teman föräldern och vi önskar fokusera på. Det kan till exempel vara att beskriva barnets symtom av att vara traumatiserade.

Detta arbetssätt leder till skapandet av en fördjupad utredning som har syftet att stödja barn och föräldrar och beskriva deras livssituation. Vi strukturerar upp våra iakttagelser och sätter in dem i teorier såsom samspel, anknytning, mentalisering och trauma.

Fas 4

Den sista fasen liknar mer ett vanligt stödboende, vilket innebär att familjen gjort sådana framsteg att de har mindre behov av stöd och att behandlingen kan trappas ned för att avslutas helt. I den här fasen börjar familjen eller den enskilde fungera mer självständigt och det krävs inte lika täta uppföljningar i teamet eller med socialtjänsten.

Dina rättigheter på ett stödboende

Alla människor har lika värde. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Du har rätt att fråga och få information om saker som rör dig. Du har rätt att framföra dina åsikter när man planerar saker som gäller dig. Du har rätt att få den hjälp och det stöd du behöver.

familjehem

Du har rätt att:

 • Veta varför du bor i ett stödboende.
 • Vara med när man planerar saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen.
 • Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta hen. Din socialsekreterare ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig.
 • Prata ensam med din socialsekreterare.
 • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.
 • Inte utsättas för bestraffning.
 • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.
 • Om du tycker att något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal.
 • Ansöka hos socialtjänsten om det du tycker att du behöver.
 • Överklaga beslut som socialtjänsten fattar om dig.
 • Säga ja eller nej till det som socialtjänsten föreslår. För att socialtjänsten till exempel ska kunna besluta om en placering av dig i ett stödboende, HVB eller familjehem så behöver de få ett OK från dig. Men det gäller inte på samma sätt om det är beslutat om LVU-vård för dig. LVU betyder lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Ovanstående information är i enlighet med IVO riktlinjer för placerade på stödboende.

Behöver du stöd?

På vårt stödboende får du stöd och trygghet du behöver!

Vi erbjuder dygnet runt-stöd!

Vanliga frågor om stödboende

Vad är ett stödboende?

Ett stödboende utgör en särskild typ av boendemiljö som är avsedd för personer som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp i sin vardag. Dessa boenden erbjuder en trygg och stöttande miljö där individer som har specifika behov kan bo och få den support och assistans som är nödvändig för att uppnå och bibehålla en så självständig livsstil som möjligt.

I ett stödboende är målet att skapa en inkluderande och anpassad boendemiljö där de boende kan känna sig säkra och respekterade. Personalen i stödboendet är ofta utbildad och erfaren inom att ge stöd och vård till personer med olika typer av utmaningar, såsom funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk eller andra svårigheter. Denna personal är där för att hjälpa de boende med olika aspekter av sin vardag, inklusive medicinhantering, personlig hygien, matlagning, och socialt stöd.

Det som kännetecknar ett stödboende är den individuella anpassningen. Stödet och hjälpen som erbjuds varierar beroende på de boendes specifika behov och önskemål. Det kan innefatta utveckling av färdigheter för att främja självständighet, arbete eller studier om så önskas, samt möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sociala evenemang.

 

Vad är ett stödboende för vuxna?

Ett stödboende för vuxna är en boendeform som syftar till att erbjuda personer med olika behov möjligheten att leva så självständigt som möjligt med stöd och hjälp till hands. Det är en typ av boende som ofta riktar sig till personer med olika former av funktionsvariationer eller andra utmaningar i vardagen.

I ett stödboende för vuxna tillhandahålls individuellt anpassat stöd och assistans för att främja självständighet och livskvalitet. Stödet kan variera beroende på de boendes behov och kan inkludera hjälp med personlig vård, hantering av hushållsuppgifter, sociala aktiviteter samt stöd i vardagssituationer.

Det övergripande målet är att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje individ respekteras och ges möjlighet att delta aktivt i beslut som påverkar deras boendesituation. Stödboendet fungerar som en plattform för gemenskap och samarbete mellan boende och personal, och det strävar efter att erbjuda en flexibel struktur som kan anpassas efter individuella behov och förändringar i livssituationen.

I ett stödboende är målet att skapa en inkluderande och anpassad boendemiljö där de boende kan känna sig säkra och respekterade. Personalen i stödboendet är ofta utbildad och erfaren inom att ge stöd och vård till personer med olika typer av utmaningar, såsom funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk eller andra svårigheter. Denna personal är där för att hjälpa de boende med olika aspekter av sin vardag, inklusive medicinhantering, personlig hygien, matlagning, och socialt stöd.

Det som kännetecknar ett stödboende är den individuella anpassningen. Stödet och hjälpen som erbjuds varierar beroende på de boendes specifika behov och önskemål. Det kan innefatta utveckling av färdigheter för att främja självständighet, arbete eller studier om så önskas, samt möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sociala evenemang.

 

Vad är ett stödboende för ungdomar?

Ett stödboende för ungdomar hos Startsteget är en boendeform som erbjuder unga människor den extra trygghet och stöd de behöver för att hantera vardagen och utvecklas positivt. Här är några av de centrala aspekterna och målen med Startstegets stödboende för ungdomar:

 1. Stöd och vägledning: På Startstegets stödboende får ungdomar kontinuerligt stöd och vägledning i sin vardag. Detta inkluderar hjälp med skolgång, läxor och personlig utveckling samt sociala färdigheter.

 2. Trygghet och säkerhet: Startsteget strävar efter att erbjuda en trygg och säker miljö för ungdomarna. Detta är särskilt viktigt för de som av olika skäl inte kan bo kvar hemma och behöver en stabil och säker plats att bo på.

 3. Individuell anpassning: Stödboendet hos Startsteget anpassas noggrant efter varje ungdoms unika behov. Personalen arbetar nära ungdomarna för att erbjuda det mest relevanta och effektiva stödet möjligt.

 4. Färdighetsutveckling: En viktig del av Startstegets stödboende är att hjälpa ungdomarna att utveckla nödvändiga färdigheter för att klara sig i livet. Detta inkluderar allt från hushållssysslor till konflikthantering och att bygga självförtroende.

 5. Övergång till självständigt boende: För många ungdomar fungerar stödboendet hos Startsteget som en viktig övergångsfas till att bo självständigt. Personalen ger omfattande stöd och träning för att förbereda dem för ett självständigt liv och att kunna hantera de utmaningar som kan uppstå.

Genom att bo på Startstegets stödboende får ungdomar den omsorg och vägledning de behöver för att utvecklas och nå sina fulla potential, i en miljö som främjar deras trygghet och självständighet.

 

Vad är syftet med stödboende?

Stödboende har som övergripande mål att främja självständighet för de boende genom att erbjuda individuellt anpassat stöd och assistans. Genom att skapa en trygg och anpassningsbar miljö strävar stödboendet efter att möjliggöra ett självständigt boende för personer med varierande behov. De boende ges möjlighet att utveckla och behålla sina färdigheter samtidigt som de får den nödvändiga hjälpen när så behövs.

Det är viktigt att stödboendet skapar en inkluderande atmosfär där varje individ respekteras och stöds i att nå sina personliga mål. Genom att erbjuda en flexibel och anpassningsbar struktur kan stödboendet möta olika behov och förändringar i de boendes livssituation. Det handlar om att skapa en balans mellan självständighet och stöd, där de boende uppmuntras att delta aktivt i beslut som påverkar deras boendesituation.

Stödboendet fungerar som en plattform för gemenskap och samarbete, där boende och personal arbetar tillsammans för att skapa en meningsfull och trygg boendemiljö. Genom att erbjuda stöd i vardagen, såsom hjälp med personlig vård, hantering av hushållsuppgifter och social samvaro, strävar stödboendet efter att främja en hög livskvalitet för de boende.

Sammanfattningsvis är syftet med stödboende att skapa en ram där personer med olika behov kan trivas och utvecklas, samtidigt som de ges möjlighet att leva så självständigt som möjligt med nödvändigt stöd och hjälp när det behövs.

Vilka typer av personer bor i stödboenden?

 • Ungdomar mellan 16–20 år som lever i en vardag som är konfliktfylld eller på annat sätt ohållbar hemma, som tidigare till exempel varit placerade för social problematik eller som ensamkommande till Sverige, och som inte är aktuella att placeras i familjehem.
 • Vuxna från 21 år som har svårt att hitta en hållbar och trygg livssituation på egen hand, kanske till följd av psykisk ohälsa, ett missbruk eller andra sociala utmaningar.  
 • Familjer som befinner sig i svåra livsförhållanden och som behöver stöd att komma till rätta i livet.

Vilka regler gäller på ett stödboende?

Reglerna på ett stödboende kan variera beroende på den specifika verksamheten och de behov som de boende har. Generellt sett finns det emellertid några gemensamma regler och riktlinjer som ofta tillämpas på stödboenden för vuxna:

 1. Individuell planering och uppföljning:

  • Varje boende har en individuell plan som utformas i samråd med den boende och eventuella vårdnadshavare. Denna plan kan inkludera mål för självständighet, stödbehov och övriga individuella behov. Det görs regelbundna uppföljningar och utvärderingar för att säkerställa att planen är relevant och effektiv.
 2. Respekt för integritet och privatliv:

  • Det finns regler och riktlinjer som syftar till att respektera varje boendes integritet och privatliv. Personalen är tränad för att vara lyhörd för de boendes önskemål och behov och för att skapa en trygg och respektfull boendemiljö.
 3. Säkerhet och trygghet:

  • Stödboenden har regler för att säkerställa en trygg boendemiljö. Det kan inkludera säkerhetsåtgärder, rutiner för nödsituationer och eventuella begränsningar eller riktlinjer för användning av vissa områden eller resurser.
 4. Deltagande och kommunikation:

  • Regler kan finnas för att uppmuntra boende att delta aktivt i beslut som påverkar deras boendesituation. Det kan också finnas riktlinjer för kommunikation och samarbete mellan boende och personal.
 5. Rutiner för gemensamma utrymmen och aktiviteter:

  • Det kan finnas regler och rutiner för användning av gemensamma utrymmen och deltagande i gemensamma aktiviteter. Syftet är att skapa en inkluderande och trivsam gemenskap.

Hur ansöker man om att få bo i ett stödboende?

Ansökningsprocessen för att få tillgång till ett stödboende kan variera i detaljer beroende på vilken kommun eller region du bor i. Generellt sett inleds processen genom att du kontaktar socialtjänsten i din kommun för att ansöka om stödboende.

När du kontaktar socialtjänsten, kan de ge dig vägledning om ansökningsprocessen och vilka steg som behöver följas. Här är en fördjupad förklaring av processen:

 1. Kontakt med socialtjänsten: Du börjar vanligtvis med att ringa eller besöka socialtjänsten i din kommun. Där får du information om hur du ansöker om stödboende och vilka dokument eller information som krävs.

 2. Bedömning av behov: Socialtjänsten kommer att genomföra en bedömning av dina behov. Detta kan innebära intervjuer, samtal, och eventuellt även medicinska eller psykologiska utvärderingar, beroende på dina specifika omständigheter.

 3. Ansökningsformulär: Du kan bli ombedd att fylla i ett ansökningsformulär där du beskriver din nuvarande livssituation, behov och önskemål. Detta hjälper socialtjänsten att förstå dina individuella behov och preferenser.

 4. Prioritering: Beroende på din situation och behov, kan det finnas prioriteringar inom kommunen eller regionen för att bestämma vilka som får tillgång till stödboenden först. Personer med mer akuta behov kan ha högre prioritet.

 5. Matchning med lämpligt stödboende: Efter att ha bedömt dina behov och prioriterat din ansökan, försöker socialtjänsten matcha dig med ett lämpligt stödboende som kan erbjuda den typ av stöd och hjälp du behöver.

 6. Beslut och erbjudande: När en matchning är gjord, får du ett beslut från socialtjänsten om du har beviljats plats i ett stödboende. Du får också information om boendet, dess läge, och när du kan flytta in.

 7. Inflyttning: När du har accepterat erbjudandet kan du planera din inflyttning i stödboendet, och personalen kommer att stödja dig genom denna övergångsperiod.

Det är viktigt att notera att ansökningsprocessen och tillgången till stödboende kan variera från plats till plats, och det kan finnas väntetider beroende på efterfrågan och resurser. Det är alltid bäst att kontakta din lokala socialtjänst för den mest aktuella och specifika informationen om ansökningsprocessen i din region. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig på vägen.

Hur länge kan man bo i ett stödboende?

Tiden man kan bo i ett stödboende är flexibel och anpassad efter individuella behov samt de avtal som ingås mellan den boende och den organisation eller kommun som driver stödboendet. Denna flexibilitet är en viktig del av stödboendets syfte att erbjuda skräddarsydd support till varje individ.

För att utveckla detta vidare:

 1. Individuella behov: Varje person som bor i ett stödboende har unika behov och mål. Vissa personer kan behöva stöd under en kort period för att övervinna specifika utmaningar eller kriser i sina liv. Andra kan ha långvariga behov av stöd på grund av kroniska funktionsnedsättningar eller psykiska hälsoproblem. Tiden som spenderas i stödboendet anpassas efter dessa individuella behov.

 2. Avtal och uppföljning: Vid intagning i ett stödboende upprättas vanligtvis ett avtal eller plan som beskriver målen för vistelsen och de tjänster och stöd som kommer att erbjudas. Detta avtal kan omprövas och justeras över tiden, beroende på hur den boendes behov utvecklas. Det innebär att vistelsen kan förlängas eller avslutas när målen är uppnådda.

 3. Övergång till självständighet: Målet med många stödboenden är att stödja de boende i att gradvis öka sin självständighet och förmåga att klara sig på egen hand. Därför kan vistelsetiden vara olika lång för olika personer. Vissa kan behöva mer tid och stöd för att nå en högre grad av självständighet, medan andra kanske kan flytta till mer självständiga boendeformer tidigare.

 4. Kontinuerlig utvärdering: Stödboenden genomför regelbundna utvärderingar av de boendes framsteg och behov. Detta innebär att vistelsetiden kontinuerligt utvärderas och justeras i enlighet med den boendes utveckling och mål.

Sammanfattningsvis är tiden som man kan bo i ett stödboende mycket anpassningsbar och beroende av de individuella behoven och målen. Målet är alltid att stödja varje individ på bästa sätt för att hjälpa dem att nå en så hög grad av självständighet och livskvalitet som möjligt.

Vilken typ av stöd erbjuds i ett stödboende?

Många av de som kommer till vårt boende befinner sig oftast i en akut och kritisk livssituation. Vår stödboendemiljö är därför utformad för att vara lämplig för personer som står inför olika svåra livsutmaningar, oavsett om det är individer eller familjer som behöver stöd. En akut kritisk situation kan definieras som en situation där en person eller en familj upplever så starka påfrestningar att deras tidigare erfarenheter och sätt att hantera situationen inte längre räcker till.

Vårt uppdrag inkluderar att noggrant utvärdera den aktuella situationen för varje person och ge stöd för att minska ångest och oro. Boendemiljön skapar en säker plats där man kan börja planera för en framtid som innefattar frihet och självständighet.

Vad händer om man behöver akut hjälp i ett stödboende?

Vår personal på stödboendet är professionellt utbildad och har kompetens att hantera en mängd olika situationer som våra boende kan ställas inför. Detta inkluderar även akuta behov som kan uppstå. Personalen är skicklig på att identifiera när akuta situationer uppstår och har protokoll för att snabbt och effektivt hantera dem.

I händelse av en nödsituation har vår personal förmågan att kontakta rätt myndigheter och andra stödresurser om det är nödvändigt. Detta kan inkludera att ringa ambulans, polis, socialtjänst eller andra relevanta myndigheter beroende på situationen och behoven hos den boende. Vårt främsta mål är alltid att säkerställa den fysiska och emotionella säkerheten för våra boende och att ge dem den bästa möjliga omsorgen och stödet under alla omständigheter.

Vad skiljer Startsteget från andra stödboenden?

Det som gör oss unika är vår starka inriktning på individens behov och vår strävan efter att främja delaktighet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och arbetar tillsammans med varje individ för att stärka deras självständighet och livskvalitet.

Vad är målet med att bo på ett stödboende hos Startsteget?

Målet med att bo på ett stödboende hos Startsteget är att skapa en stabil grund för individer att utveckla och stärka sin självständighet och självkänsla. Genom vår support och det trygga boendeklimatet vill vi ge de boende möjlighet att gradvis ta steg mot ett självständigt och meningsfullt liv.

Vi ser varje individ som en unik individ med sina egna behov och potentialer. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda skräddarsydd hjälp och stöd, både praktiskt och emotionellt. Det inkluderar att identifiera och utveckla de styrkor och färdigheter som varje individ har och att ge dem de verktyg som krävs för att ta kontroll över sitt eget liv och sina beslut.

Kan familjer få stöd och bo tillsammans på ett stödboende hos Startsteget?

Ja, vi erbjuder stöd och boendealternativ för både enskilda individer och familjer, och vi strävar efter att skapa en trygg och stöttande miljö som passar olika familjesituationer.

Hur fungerar beslutsprocessen för boende på stödboendet?

Beslutsprocessen är inkluderande och involverar både boende och personal. Vi strävar efter att skapa en miljö där varje individ har möjlighet att påverka beslut som påverkar deras boendesituation, och där gemensamma överläggningar är en del av vår arbetsmetodik.

Hur anpassas stödet för olika behov?

Individanpassat stöd innebär att varje persons specifika behov och önskemål tas hänsyn till. Det innebär att stödet skräddarsys för att passa den enskilda individens situation och förutsättningar. Det kan inkludera allt från personlig assistans och rehabilitering till socialt stöd och boendestöd.

För att säkerställa att stödet är relevant och tillräckligt, är det viktigt att genomföra regelbundna utvärderingar och dialoger. Detta innebär att man kontinuerligt följer upp och utvärderar hur stödet fungerar för den enskilda individen. Genom att ha en öppen dialog kan man också fånga upp eventuella förändringar eller behov som uppstår över tid.

Flexibilitet är en nyckelaspekt för att möta förändringar i de boendes livssituation. Det innebär att stödet kan anpassas och förändras i takt med att den boendes behov och önskemål förändras. Det kan handla om allt från att justera rutiner och aktiviteter till att erbjuda nya former av stöd och hjälpmedel. Genom att vara flexibla kan vi säkerställa att de boende får det stöd de behöver, även när deras livssituation förändras.

Hur säkerställs integritet och respekt för de boendes privatliv?

Integritet och respekt för varje individ är centrala värden i vår verksamhet. Det innebär att varje persons personliga utrymme, gränser och önskemål respekteras och beaktas i all personalens interaktion med de boende.

Personalen genomgår kontinuerlig utbildning för att vara lyhörd för de boendes önskemål och behov. Det handlar om att utveckla en förståelse för olika individuella bakgrunder, kulturella skillnader och personliga preferenser. Genom denna utbildning strävar vi efter att skapa en atmosfär där de boende känner sig sedda, hörda och respekterade i alla sammanhang.

Vi strävar efter att skapa en trygg och respektfull boendemiljö där varje individ kan känna sig bekväm och respekterad. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att främja en atmosfär av öppenhet, tillit och samhörighet bland de boende och personalen. Genom att främja en kultur av respekt och värdighet kan vi skapa en miljö där alla känner sig välkomna och uppskattade för den de är.

Behöver du stöd?

På vårt stödboende får du stöd och trygghet du behöver!

Vi erbjuder dygnet runt-stöd!

Rulla till toppen