Den nuvarande situationen med eskalerande våldsbrott kräver kraftfulla och omfattande åtgärder för att förhindra att barn dras in i grov kriminalitet. Under de senaste månaderna har Socialstyrelsen deltagit i ett regeringsuppdrag som syftar till att föreslå en samarbetsstruktur för att arbeta med barn och ungdomar i och nära miljöer som är kopplade till organiserad brottslighet.

Rapporten Bob – Barn och unga i organiserad brottslighet lämnades till Justitiedepartementet den 29 september och i den har myndigheten tillsammans med Polismyndigheten och Statens Institutionsstyrelse kommit överens om ett förslag på en samverkansstruktur mellan myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

– Socialstyrelsen ser den föreslagna strukturen som en möjlighet att snabbare kunna ge skydd och stöd till de barn och unga som har störst behov – till exempel att identifiera barn som står i begrepp att rekryteras, socialiseras eller tvingas in i kriminalitet men också att motivera potentiella avhoppare, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialtjänstens roll i det brottsförebyggande arbetet

Socialtjänsten jobbar med alla typer av utsatthet hos barn och unga. Barn som begår brott är en av dem. I dag finns en särskild utmaning i att en mindre grupp barn och unga på kort tid begått mycket grova våldsbrott.

–  Samverkan i olika former är nödvändigt för ett effektivt brottsförebyggande arbete. Men vi måste bli bättre på att sätta in effektiva insatser till de individer som behöver det, så tidigt som möjligt, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

Tydligare prioritering av rekommenderade insatser för socialtjänsten

Socialstyrelsen lyfter i rapporten att det finns kunskap om vilka insatser som krävs för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott bland barn och som har starkt stöd i forskningen.

– Dessa insatser behöver användas i betydligt högre grad än vad som görs idag, säger Annika Öquist.

Socialtjänsten kan även behöva ge avhopparinsatser till barn för att lämna organiserad brottslighet. Det som bland annat skiljer arbetet med avhoppare från socialtjänstens ordinarie arbete, är det nära samarbetet med polisen som gör hotbilds- och riskbedömningar och där olika skyddsåtgärder kan behöva sättas in.

Läs hela rapporten här

Fakta rekommenderade insatser för att motverka normbrytande beteende hos barn och unga

  • Föräldraskapsstöd – program för föräldrar för att bland annat stärka relationer och uppfostringsstrategier.

  • Färdighetsträningsprogram – program för barn för att stärka förmågan till känsloreglering, problemlösning och socialt samspel.

  • Strukturerad familjebehandling – program som syftar till att minska konflikter i familjen, stärka föräldrars uppfostringsstrategier och barnets prosociala beteende.

  • Behandlingsteam runt barnet som är placerat i ett särskilt familjehem Treatment Foster Care Oregon (TFCO). Förutom behandlingsfamilj finns en ungdomsterapeut och en färdighetstränare som arbetar direkt med barnet, och en familjeterapeut som arbetar med ursprungsfamiljen.

  • Strukturerad, individuell KBT-baserad beteende- och färdighetsträning – Insatsen ges individuellt för att utveckla prosociala beteenden och tankesätt samt självkontroll, problemlösning och konsekvenstänkande.

Startsteget hjälper kommunernas socialtjänst med familjehemsvård

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Läs mer om hur vi på Startsteget arbetar med familjehemsvård.

Familjehem i siffror

  • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 200 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
  • 18 700 barn och unga var placerade i familjehem vilket är 700 färre än året innan.
  • Av de placerade på familjehem var 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Motsvarande andelar var 53 respektive 47 procent år 2020.

Siffror avser år 2021 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

  • Startsteget har haft över 115 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
  • För närvarande har vi cirka 25 familjehemsplaceringar och söker hela tiden  familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!
Rulla till toppen