Startsteget

Här kan ni läsa alla de fina referensbrev vi fått från våra
fantastiska familjehem och uppdragsgivare

Socialnämnden i Köpings kommun har under perioden 2022-02-24 – 2022-06-07 placerat en ungdom i jourhem via Startsteget AB.

Under placeringstiden har en tät kontinuerlig kontakt förts med Startstegets familjehemskonsulenter och en direkt kontakt med företagets grundare/VD har skett frekvent. Utifrån ärendets komplexitet har Startsteget visat på god samarbetsvilja, tillgänglighet och har med barnets bästa i fokus arbetat för att säkerställa ungdomens bästa. När det har varit stormigt och komplicerat i placeringen har Startsteget stått stadigt och mött upp såväl ungdomen som jourhemmet och samtidigt haft tät dialog och uppdaterat ansvariga handläggare i Köping.

Som familjehemssekreterare i Köpings kommun har undertecknad uppskattat den rakhet och den tydlighet som skett i kommunikationen och kontakten med Startsteget, genom hela placeringsperioden samt de kontakterna innan och efter avslutat uppdrag.

Undertecknad kan starkt rekommendera Startsteget AB och är nöjd över vårt samarbete.

Malin Wikvist

Familjehemssekreterare, Köpings Kommun

Under perioden 2021-09-07 – 2022-04-19 har en ungdom varit familjehemsplacerad via Startsteget AB. Under större del av tiden har jag varit handläggare i ärendet. Jag är mycket nöjd med samarbetet med Starsteget AB, har haft mest kontakt med Kirsi Karvonen men jag har även haft ett gott samarbete med Gabriel Yakoub och Emma Pettersson.

De har uppvisat ett stort engagemang i den placerade ungdomen och de agerar snabbt när något har hänt kring ungdomen som ej varit bra. Månadsrapporterna har varit välskrivna och innehåller väsentlig information.

Deras arbete präglas av trovärdighet, tillgänglighet och tydlighet. Jag som handläggare har stor tillit till dem och rekommenderar varmt Starsteget för komplicerade och krävande uppdrag.

 

Lena Fye

Socionomkonsult, Socionomkraft

Norrtälje kommun har anlitat Startsteget AB för uppdrag i form av familjebehandling.
Uppdraget pågick i drygt 7 månader under 2021.
Uppdraget har omfattat vägledning i praktiska saker som att skapa rutiner, att agera bollplank kring planering av vardagen och att hjälpa familjen hitta ett positivt kommunikationssätt familjemedlemmar emellan som kan upprätthållas över tid.

Gabriel, Christina och Gunilla som varit involverade i arbetet med familjen har alla varit lyhörda för kommunens önskemål och haft ett positivt bemötande. Deras månadsrapporter har varit tydligt skrivna och välförankrade i målen för behandlingen. Startsteget har under familjebehandlingen genomgående varit öppna och professionella och informerat om positiva framsteg, men även signalerat till kommunen när familjebehandlingen inte fungerat eller inte nått upp till målen. Genom deras arbete har vi på kommunen genomgående kunnat följa framstegen och revidera uppdraget utifrån nya behov eller avklarade mål.

Startsteget är professionella och engagerade och Norrtälje kommun har haft ett mycket gott samarbete med dem.

Marianne Rytkö Wrangell

Socialsekreterare, utredningsenheten
norrtälje kommun

Danderyds kommun har anlitat Startsteget AB för uppdrag i form av jour- och familjehemsplacering under perioden februari – september 2021. Uppdraget var krävande och avsåg skydd, vård och fostran. Redan efter ett par veckor i familjehemmet visade barnet stora framsteg inom samtliga områden och beskrev själv en lugn och trygg tillvaro. Den fina utvecklingen visade barnet under hela placeringen, som olyckligtvis behövde avslutas på grund av yttre omständigheter.

Under placeringstiden gav såväl konsulenten som ledningen bevis på hög professionalitet, kompetens och yrkesetik, stort engagemang och ödmjukhet inför ny kunskap, som de visade intresse för och tog till sig för att sedan implementera i arbetet. Våra kontaktpersoner har varit Kirsi Karvonen och Gabriel Yakoub, som utöver ovan beskrivning, visar även en styrka i en öppen och varm känsla för barn/ungdomar, som alltid är i fokus. I tillägg, har Kirsi och Gabriel ett odramatiskt sätt att möta svårigheterna med naturlighet och en stor dos av humor, vilket är en oumbärlig ingrediens i de svåra och ansvarsfulla uppdrag de åtar sig.

Kirsi har regelbundet lämnat illustrerande månadsrapporter och i förekommande fall, självmant eller enligt begäran, kompletterande information. Kirsi har varit tillgänglig alla veckans dagar, även utanför arbetstiden och vid ledighet har  Gabriel haft öppen telefon. 

Vi har känt oss trygga med kontakterna och vi har haft stort förtroende för konsulenten och företaget vilket i sin tur har gjort att barnet har känt trygghet i situationen. Vi har, under våra gemensamma samtal, noterat en öppen och god dialog mellan konsulenten och familjehemmet och familjehemmet har förmedlat stor tillit till konsulenten.

Vår uppriktiga uppfattning är att Starsteget står för professionalism och professionalitet, yrkesetik, utveckling av både arbetet i stort och av personalen som representerar företaget, kvalitet, goda värderingar, engagemang och trovärdighet.

Vi rekommenderar varmt Starsteget för komplicerade och krävande uppdrag och önskar lycka till! 

Smaranda Chiriacescu

familjeenheten socialförvaltningen
Danderyd

Norrtälje kommun har anlitat Startsteget AB för uppdrag i form av familjehemsplacering.

Samarbetet med både konsulent och familjehem har fungerat mycket bra. Socialtjänsten i Norrtälje
upplevde såväl företaget som familjehemmet som mycket kompetenta och engagerade.
Startstegets uppdragstagare tog sig an uppdraget med stor kunskap och var både tillmötesgående och flexibla.

 

Uppdraget utfördes på ett professionellt sätt med god kommunikation mellan socialtjänst och konsulentföretag.

Under tiden för placeringen arbetade familjehemmet aktivt och metodiskt för att stötta
ungdomen i dennes skolgång och mående, med ett gott resultat.

Emelie Lundell

Familjehemssekreterare Insatsenheten
norrtälje kommun

Vi har haft en ungdomsplacering utifrån hederskontext som pågick i ca 9 månader under 2020.
I uppdraget ingick det att hjälpa ungdomen att utvecklas till en självständig individ samt stärka ungdomens självbild och identitet.

Uppdraget i sig var väldigt komplext och krävande. Vi fick kämpa tillsammans med Startsteget.
Med mycket stöd från Gabriel och Kirsi kunde vi nå fram till ungdomen. 

 

Detta är ett företag som jag rekommenderar starkt och jag kommer själv fortsätta samarbeta med de i framtiden.
Jag är väldigt nöjd med deras stöd och har stort förtroende för Startsteget.

Afsaneh Yavari

Familjehem genom startsteget

ss_house_logo

Köpings kommun har haft en ungdom placerad inom Startsteget AB i ett familjehem sedan början av augusti 2020, placeringen är pågående.
Ungdomen har tidigare varit placerad i familjehem och HVB, dock enbart under kortare perioder då det inte har fungerat.
I familjehemmet genom Startsteget har det fungerat väl för ungdomen och ungdomen tar stora kliv framåt i sin utveckling.

Startsteget har varit initiativtagande och tar stort ansvar för arbetet kring placeringen.

 

Startsteget har en hög grad av tillgänglighet och de skickar regelbundna välskrivna månadsrapporter.
Min upplevelse av Startsteget är att det finns en stor kompetens och engagemang.

Barnets bästa har hela tiden varit i fokus och ungdomen bedöms få det stöd och den hjälp som ungdomen är i behov av!

 

Jag är mycket tacksam för ett gott samarbete och rekommenderar Startsteget varmt!

Evelin Backe Hedlund

Socialsekreterare, Köpings Kommun

Under det senaste året (2019-2020) har jag varit familjehem åt två ungdomar varav den ena kommer ifrån Startsteget.
Placeringen är fortsatt pågående. Tanken på att bli familjehem hade jag haft sedan länge innan jag började,
men det var kontakten med Gabriel och Kirsi som gjorde att jag vågade ta det första steget.
De gav mig ett proffsigt och tryggt bemötande och vägledde mig genom hela processen.
Placeringen är ett svårt fall för en nybörjare, men med Gabriel och Kirsis stöd har vi hanterat det på ett proffsigt sätt.
Vi har lyckats genomföra alla gemensamma mål för den här perioden.
Det som imponerade mest på mig i vår första kontakt, var att de kunde läsa att vi var rätt matchning för varandra, trots att de inte kände mig. 
 
Med tanke på att jag har två placeringar boende hos mig, har jag möjlighet att jämföra servicen mellan de två familjeföretagen och jag vet att jag kommer välja Startsteget framför andra familjeföretag om jag vill ta emot fler placeringar i framtiden.
 
Jag vill tacka Startsteget för möjligheten att göra en insats för samhället och uppfylla en dröm som jag har haft sedan länge.

Evangelos Kazalis

Familjehem genom startsteget

ss_house_logo

Kungsörs kommun har haft en placering mellan april 20 och juni 20 där en ung vuxen med diagnoser och missbruk som haft svårt att stanna kvar i placeringar varit placerad inom Startsteget AB i ett familjehem. Klienten stannade kvar perioden ut med få avvikningar.

Vårt sammarbete med Startsteget har bestått av många önskemål från vår kommuns sida som jag tycker blivit bemötta positivt.
De har varit tillmötesgående och i dialog inlyssnande för våra önskemål. Det finns en flexibilitet. Vi har haft täta uppföljningar och fått måndasrapporter.
Jag kan rekommendera dem.

Ylva Pettersson

Socialsekreterare, Kungsörs Kommun

Under perioden 2019-02-20 fram tills 2019-10-31 har jag haft kontakt med Startsteget.

Gabriel Yakoub och Kirsi Karvonen utifrån tre familjehemsplaceringar varav samtliga bestått av komplexa barn som kommer från svåra familjesituationer, psykiatrisk problematik hos samtliga ungdomar och behov av omfattande familjehemsvård.

I samtliga tre fall har familjehemmen kunnat leverera den typ av vård som jag som handläggare men också representant för socialnämnd efterfrågat. Återkopplingen har bestått av skriftliga omfattande månadsrapporter där direkt återkoppling till vårdplanen har gjort så att jag som handläggare enkelt har kunnat följa upp och säkerställa att de upprättade målen arbetas med.

Kontakten med Gabriel och Kirsi har varit klanderfri.

Tydligt bra vare sig det varit genom telefon, mailledes eller fysisk kontakt har samarbetet varit mycket givande och det har varit roligt att arbeta tillsammans med båda representanterna. Jag kan varmt rekommendera att anlita Startsteget för att placera via dem om behov finns av konsulentstöttad familjehemsvård.

Thomas Carlsson

socionomkonsult, CareOn

Startsteget är engagerade konsulter som finns att nå 7 dagar i veckan, dygnet runt.
Vid problem finns stöd och lösningar av problem.
Som familjehem kan du koncentrera dig på det placerade barnet/ungdommen, konsulenterna sköter alla kontakter ut mot olika myndigheter.
Dom är också väldigt duktiga att ta dom svåra, tunga bitarna med ungdommarna så vi i familjehemmet håller oss neutrala i sakfrågan.
Ofta måste vi i familjehemmet ha snabba utryckningar gällande detta och har alltid fått stöd i situationen.
Konsulenterna finns alltid som stöd för oss i olika möten med skola, anhöriga, socialtjänst etc.
Vi rekomenderar verkligen att jobba ihop med Startsteget som familjehem.

Tea & Kari

Familjehem genom startsteget

ss_house_logo

Uppdraget påbörjades 2019-07 och är fortsatt pågående. Uppdraget är i form av en familjehemsplacering.

Startsteget AB levererar kvalitet på arbetet dem utför. Dem skickar regelbundet månadsrapporter och finns alltid tillgängliga.

Matchningen med familjehem blev jättebra. Startsteget AB har alltid gjort sig tillgängliga när det har behövts stöttningen i familjen och med barnet.

Krisar det så är dem där och återkopplar efteråt.

Jag känner mig trygg med att barnet är placerat i konsulentsött familjehem.

Min upplevelse är att Startsteget AB har erfarenhet och kompetens.

Jag är väldigt nöjd med hur Startsteget AB arbetar och skulle absolut rekommendera dem.

Narima Vajzovic

Socialsekreterare, Aneby kommun

Placerade ungdomar med problematik:

missbruk, kriminalitet, ej fungerande skolgång, psykisk ohälsa.

Placeringsperiod: 2018-pågående 

Samarbete med undertecknad socialsekreterare: 2018-2020

Samarbete med Startsteget AB präglades av tydlighet, tillgänglighet och trovärdighet.

Kommunikationen med både Gabriel Yakoub och Kirsi Karvonen kännetecknades av öppenhet och professionalitet.

Månadsrapporter har varit oerhört välskrivna och innehållit väsentlig information. 

Gabriel och Kirsi har uppvisat ett stort engagemang i planeringen kring de placerade ungdomarna.

De har inkommit med egna förslag på hur de ungas behov skall tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Förslagen diskuterades under gemensamma uppföljningar där de ungas problematik och behov alltid stått i centrum.

De unga placerade via Startsteget AB har fått det stöd och den hjälp de har varit i behov av.

Leverans av tjänsten har varit av hög kvalitet.

Rekommenderar varmt!

Nyckelord och betygsättning:

Engagemang – Utmärkt

Tydlighet – Utmärkt

Kommunikation – Utmärkt
Kompetens – Utmärkt

Tillgänglighet – Utmärkt

Professionalitet – Utmärkt
Kvalitet – Utmärkt

Helhetsbedömning av leverantören: Utmärkt

Anna Jaromin

Socialsekreterare, Nacka Kommun

Vi som arbetar som behandlande familjehem och jourhem med mycket svåra och komplicerade uppdrag som är i tjänst 24/7. 

Då är det viktigt för oss att vi har möjlighet till stöd, rådgivning och uppbackning dygnet runt. 

Vår praktiska erfarenhet av Startsteget är att Startsteget med råge uppfyller de kriterier som vi som familjehem

söker för att ha möjlighet att arbeta professionellt. Fokus för oss ligger i att få fram att vi alla är proffs och inte bedriver förvaring. 

 

Startsteget är: 

  • Mycket professionella inom sitt arbetsområde
  • Mycket kunniga och tydliga i sina roller
  • Tillgängliga 24/7

Vi ser dem som arbetskollegor och tillsammans bildar vi ett professionellt

arbetslag och vi kan varmt rekommendera Startsteget.

Ingegerd & Sören

Familjehem genom startsteget

ss_house_logo
planering

Vi kommer aktivt att fylla på flera referenser inom kort

Är du familjehem genom oss eller har ett samarbete och vill skicka in ett referensbrev, klicka här!