Referenser

från våra uppdragsgivare

Samarbeten för en tryggare framtid för barn och unga

Här kan du läsa fina referensbrev vi fått från våra uppdragsgivare. Om du vill läsa brev från våra fantastiska familjer i stället så hittar du dem här.

"Det har varit fint och framförallt ett professionellt samarbete med Startsteget. Startsteget har alltid varit tillgängliga, svarat på mail eller sms. Ni är snabba på återkopplingar, det är väldigt bra. När ni är upptagna eller borta på något annat så svarar ni alltid vem som istället kan hjälpa oss. Vid akuta jourplaceringar har ni alltid försökt "lösa” våra problem och kommit med olika förslag.

Ni har en trevlig ton och ett gott bemötande!

Ni har även barnets perspektiv vilket vi uppskattar. När vi har haft våra synpunkter så har ni som företag tagit emot dem väl."

"Återkommande månadsrapporter, aldrig något strul, engagemang i barnet och i familjehemmet, men då jag är barnets socialsekreterare tycker jag det förstnämnda är viktigast. Gharib Issa från Startsteget har en bra relation till alla inblandade, flexibel gällande att hitta lösningar och stödja familjehemmet i relation till socialsekreterare."

"Jag upplever att samarbetet med Startsteget har fungerat väldigt bra gällande aktuell jourplacering. Det har varit smidigt och enkelt att få kontakt, få in uppgifter så som utredningar, kontaktuppgifter och boka videomöte med kort varsel. Trots att placeringen blev mycket kortvarig (då det aktuella barnet var i behov av annan vårdform) så har både jag som jourhemssekreterare och barnets två handläggare fått en fin bild av det aktuella jourhemmet och samtliga inblandade från vår sida är positiva till att samarbeta med både familjen och företaget igen."

”Under perioden 2021-09-07 till 2022-04-19 har en ungdom varit familjehemsplacerad via Startsteget AB. Under större del av tiden har jag varit handläggare i ärendet. Jag är mycket nöjd med samarbetet med Starsteget AB, har haft mest kontakt med Kirsi Karvonen men jag har även haft ett gott samarbete med Gabriel Yakoub och Emma Pettersson.

De har uppvisat ett stort engagemang i den placerade ungdomen och de agerar snabbt när något har hänt kring ungdomen som ej varit bra. Månadsrapporterna har varit välskrivna och innehåller väsentlig information. Deras arbete präglas av trovärdighet, tillgänglighet och tydlighet. Jag som handläggare har stor tillit till dem och rekommenderar varmt Starsteget för komplicerade och krävande uppdrag.”

”Norrtälje kommun har anlitat Startsteget AB för uppdrag i form av familjebehandling. Uppdraget pågick i drygt 7 månader under 2021. Uppdraget har omfattat vägledning i praktiska saker som att skapa rutiner, att agera bollplank kring planering av vardagen och att hjälpa familjen hitta ett positivt kommunikationssätt familjemedlemmar emellan som kan upprätthållas över tid.

Gabriel, Christina och Gunilla som varit involverade i arbetet med familjen har alla varit lyhörda för kommunens önskemål och haft ett positivt bemötande. Deras månadsrapporter har varit tydligt skrivna och välförankrade i målen för behandlingen. Startsteget har under familjebehandlingen genomgående varit öppna och professionella och informerat om positiva framsteg, men även signalerat till kommunen när familjebehandlingen inte fungerat eller inte nått upp till målen. Genom deras arbete har vi på kommunen genomgående kunnat följa framstegen och revidera uppdraget utifrån nya behov eller avklarade mål.

Startsteget är professionella och engagerade och Norrtälje kommun har haft ett mycket gott samarbete med dem.”

”Danderyds kommun har anlitat Startsteget AB för uppdrag i form av jour- och familjehemsplacering under perioden februari–september 2021. Uppdraget var krävande och avsåg skydd, vård och fostran. Redan efter ett par veckor i familjehemmet visade barnet stora framsteg inom samtliga områden och beskrev själv en lugn och trygg tillvaro. Den fina utvecklingen visade barnet under hela placeringen, som olyckligtvis behövde avslutas på grund av yttre omständigheter.

Under placeringstiden gav såväl konsulenten som ledningen bevis på hög professionalitet, kompetens och yrkesetik, stort engagemang och ödmjukhet inför ny kunskap, som de visade intresse för och tog till sig för att sedan implementera i arbetet. Våra kontaktpersoner har varit Kirsi Karvonen och Gabriel Yakoub, som utöver ovan beskrivning, visar även en styrka i en öppen och varm känsla för barn/ungdomar, som alltid är i fokus. I tillägg, har Kirsi och Gabriel ett odramatiskt sätt att möta svårigheterna med naturlighet och en stor dos av humor, vilket är en oumbärlig ingrediens i de svåra och ansvarsfulla uppdrag de åtar sig.

Kirsi har regelbundet lämnat illustrerande månadsrapporter och i förekommande fall, självmant eller enligt begäran, kompletterande information. Kirsi har varit tillgänglig alla veckans dagar, även utanför arbetstiden och vid ledighet har Gabriel haft öppen telefon.

Vi har känt oss trygga med kontakterna och vi har haft stort förtroende för konsulenten och företaget vilket i sin tur har gjort att barnet har känt trygghet i situationen. Vi har, under våra gemensamma samtal, noterat en öppen och god dialog mellan konsulenten och familjehemmet och familjehemmet har förmedlat stor tillit till konsulenten. Vår uppriktiga uppfattning är att Starsteget står för professionalism och professionalitet, yrkesetik, utveckling av både arbetet i stort och av personalen som representerar företaget, kvalitet, goda värderingar, engagemang och trovärdighet.

Vi rekommenderar varmt Starsteget för komplicerade och krävande uppdrag och önskar lycka till!”

”Norrtälje kommun har anlitat Startsteget AB för uppdrag i form av familjehemsplacering. Samarbetet med både konsulent och familjehem har fungerat mycket bra. Socialtjänsten i Norrtälje upplevde såväl företaget som familjehemmet som mycket kompetenta och engagerade. Startstegets uppdragstagare tog sig an uppdraget med stor kunskap och var både tillmötesgående och flexibla.

Uppdraget utfördes på ett professionellt sätt med god kommunikation mellan socialtjänst och konsulentföretag. Under tiden för placeringen arbetade familjehemmet aktivt och metodiskt för att stötta ungdomen i dennes skolgång och mående, med ett gott resultat.”

”Köpings kommun har haft en ungdom placerad inom Startsteget AB i ett familjehem sedan början av augusti 2020, placeringen är pågående. Ungdomen har tidigare varit placerad i familjehem och HVB, dock enbart under kortare perioder då det inte har fungerat. I familjehemmet genom Startsteget har det fungerat väl för ungdomen och ungdomen tar stora kliv framåt i sin utveckling. Startsteget har varit initiativtagande och tar stort ansvar för arbetet kring placeringen.

Startsteget har en hög grad av tillgänglighet och de skickar regelbundna välskrivna månadsrapporter.
Min upplevelse av Startsteget är att det finns en stor kompetens och engagemang. Barnets bästa har hela tiden varit i fokus och ungdomen bedöms få det stöd och den hjälp som ungdomen är i behov av! Jag är mycket tacksam för ett gott samarbete och rekommenderar Startsteget varmt!”

”Kungsörs kommun har haft en placering mellan april 20 och juni 20 där en ung vuxen med diagnoser och missbruk som haft svårt att stanna kvar i placeringar varit placerad inom Startsteget AB i ett familjehem. Klienten stannade kvar perioden ut med få avvikningar.

Vårt samarbete med Startsteget har bestått av många önskemål från vår kommuns sida som jag tycker blivit bemötta positivt. De har varit tillmötesgående och i dialog inlyssnande för våra önskemål. Det finns en flexibilitet. Vi har haft täta uppföljningar och fått månadsrapporter. Jag kan rekommendera dem.”

”Under perioden 2019-02-20 fram tills 2019-10-31 har jag haft kontakt med Startsteget. Gabriel Yakoub och Kirsi Karvonen utifrån tre familjehemsplaceringar varav samtliga bestått av komplexa barn som kommer från svåra familjesituationer, psykiatrisk problematik hos samtliga ungdomar och behov av omfattande familjehemsvård. I samtliga tre fall har familjehemmen kunnat leverera den typ av vård som jag som handläggare men också representant för socialnämnd efterfrågat. Återkopplingen har bestått av skriftliga omfattande månadsrapporter där direkt återkoppling till vårdplanen har gjort så att jag som handläggare enkelt har kunnat följa upp och säkerställa att de upprättade målen arbetas med.

Kontakten med Gabriel och Kirsi har varit klanderfri. Tydligt bra vare sig det varit genom telefon, mailledes eller fysisk kontakt har samarbetet varit mycket givande och det har varit roligt att arbeta tillsammans med båda representanterna. Jag kan varmt rekommendera att anlita Startsteget för att placera via dem om behov finns av konsulentstöttad familjehemsvård.”

”Uppdraget påbörjades 2019-07 och är fortsatt pågående. Uppdraget är i form av en familjehemsplacering. Startsteget AB levererar kvalitet på arbetet dem utför. Dem skickar regelbundet månadsrapporter och finns alltid tillgängliga.

Matchningen med familjehem blev jättebra. Startsteget AB har alltid gjort sig tillgängliga när det har behövts stöttningen i familjen och med barnet. Krisar det så är dem där och återkopplar efteråt. Jag känner mig trygg med att barnet är placerat i konsulentsött familjehem. Min upplevelse är att Startsteget AB har erfarenhet och kompetens. Jag är väldigt nöjd med hur Startsteget AB arbetar och skulle absolut rekommendera dem.”

”Placeringsperiod: 2018-pågående. Placerade ungdomar med problematik: missbruk, kriminalitet, ej fungerande skolgång, psykisk ohälsa. Samarbete med undertecknad socialsekreterare: 2018–2020.

Samarbete med Startsteget AB präglades av tydlighet, tillgänglighet och trovärdighet. Kommunikationen med både Gabriel Yakoub och Kirsi Karvonen kännetecknades av öppenhet och professionalitet. Månadsrapporter har varit oerhört välskrivna och innehållit väsentlig information. Gabriel och Kirsi har uppvisat ett stort engagemang i planeringen kring de placerade ungdomarna. De har inkommit med egna förslag på hur de ungas behov skall tillgodoses på bästa möjliga sätt. Förslagen diskuterades under gemensamma uppföljningar där de ungas problematik och behov alltid stått i centrum. De unga placerade via Startsteget AB har fått det stöd och den hjälp de har varit i behov av. Leverans av tjänsten har varit av hög kvalitet. Rekommenderar varmt!

Nyckelord och betygsättning:
Engagemang – Utmärkt
Tydlighet – Utmärkt
Kommunikation – Utmärkt
Kompetens – Utmärkt
Tillgänglighet – Utmärkt
Professionalitet – Utmärkt
Kvalitet – Utmärkt
Helhetsbedömning av leverantören: Utmärkt”

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Du behövs!

Din trygghet, vardag, goda mat och varma famn. Ditt hem.

Ta steget mot att bli ett familjehem!

Rulla till toppen