Startsteget

Öppenvård

Öppenvård till barn, ungdomar och familjer 

Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för enskilda individer och familjer. Behandlarna erbjuder stöd och vägledning för individer och familjer som är i behov av stöd och social färdighetsträning för att förändra sin livssituation.

 

Vi erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, ART- och MI-inriktade samtal samt psykoterapi med inriktning KBT. Insatserna skräddarsys utifrån beställarens uppdrag och är väl förankrade i BBIC behovsområden. Behandlare definierar tillsammans med individen och dess nätverk konkreta mål, styrkor och resurser och vi arbetar ständigt med att motivera individen till att vara delaktig i sin egen behandlingsplan samt stötta denne till eget initiativtagande för att nå bestående förändring. Vi lägger stor vikt vid att beakta individens egna tankar och idéer i upprättandet av individens genomförandeplan. Insatsens ges med respekt och stor lyhördhet för den egna viljan.

 

Vi har två personer i personalgruppen som arbetar med varje behandlingsuppdrag, där en av behandlarna har huvudansvaret för uppdraget. Vi bygger tillsammans med individ och eller familj upp ett helhetsbaserat arbete som bygger på arbete i nära relation, samarbete, delaktighet och frivillighet. Vi resursmobiliserar tillsammans för att tillföra resurser som kan hjälpa och bistå i olika processer.

Målgrupp 1 

Barn i åldern 11 år t.o.m. 17 år med psykosocial problematik i form av utagerande och aggressivt beteende, misskött skolgång och kriminella attityder och beteenden.

 

Målgrupp 2

Unga vuxna i åldern 18 år t.o.m. 30 år med tidigare missbruk och/eller kriminalitet i behov av stöd för att klara ett självständigt vuxenliv.

 

Målgrupp 3

Familjer med barn i åldern 0 till och med 17 år där de vuxna behöver stöd i föräldraskapet. 

Vi bedriver även verksamhet inom individ – och familjeomsorg.


Vi erbjuder psykoterapi, relationsbaserad behandling och vård för den enskilda under begränsad del av dygnet.
Vården kan ges i den enskildes hem eller på annan plats då verksamheten inte omfattar något boende.
Vi vill kunna komplettera kommunernas egen öppenvård.

Vi matchar stödet efter individen.
För ett långsiktigt tillfrisknande behöver en del individer extra stöd i sin vardag.
Vår personal har kompetens att kartlägga och lägga märke till behov samt individanpassa stödet mot ett självständigt liv. En öppenvårdsinsats kan se ut på olika sätt och är skräddarsydd och anpassad efter individens behov. Insatsen kan ges till en ungdom som bor hemma och är i behov av stöd till exempel genom familjebehandling där hela familjen deltar. Våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Startsteget erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel jour- och familjehem
eller stöd- eller träningsboende
På ett anpassbart sätt kan vi ge den insats som efterfrågas och på så sätt komplettera kommunens egna insatser.