Öppenvård

För en varaktig och positiv förändring
av den sociala livssituationen

Vad är öppenvård och hur jobbar vi?

Inom öppenvården arbetar vi oftast med att stötta familjer i deras hemmiljö. Vi ser till att hela familjen får den hjälp de behöver för att skapa en strukturerad och trygg vardag, med goda relationer mellan barn och föräldrar. Varje familj är unik och vi gör alltid en noggrann kartläggning av deras mål och behov för att skapa en individuell plan. Vi vill hjälpa till att skapa en hållbar situation för barn och ungdomar som inte är placerade i familjehem.

Genom vårt arbete hemma hos familjerna kan vi bygga en relation baserad på förtroende och empati. Vi vill att varje familj ska känna att de har en professionell som stöttar och hjälper dem att hantera utmaningarna i vardagen. Vårt mål är att se till att barnen och ungdomarna får den trygghet och stabilitet de behöver för att växa och utvecklas på bästa sätt.

öppenvård

Stöd till barn, unga och hela familjer i hemmen

Vi på Startsteget vill se till att alla individer får den hjälp de behöver för att leva ett självständigt liv. Vi tar oss tid att lyssna och förstå deras unika behov och anpassar våra insatser därefter. Insatserna kan också kombineras med andra insatser som Startsteget erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel familjehem eller stöd- och träningsboende. Vi arbetar i samverkan med kommunen och kompletterar deras egna insatser för att se till att alla får den hjälp de behöver. På så sätt kan vi göra en skillnad i människors liv.

Vem är öppenvård till för?

Inom öppenvården hjälper vi dig som:

  • Är mellan 11–17 år med till exempel utmanande beteende, bekymmer med närvaro och kunskapsmål i skolan, eller kriminella attityder och beteenden.
  • Bor i en familj med barn mellan 0–17 år och behöver stöd i föräldraskapet.
  • Är en ung vuxen mellan 18–30 år med tidigare missbruk eller kriminalitet som behöver stöd för att klara vuxenlivet genom kvalificerat kontaktmannaskap.

finns här för dig!

Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen.

För enskilda individer och familjer.

Så arbetar vi med öppenvård

Tillsammans arbetar vi mot ett gemensamt mål, att skapa hållbara sociala livssituationer för individer och familjer. För att nå dit erbjuder vi olika insatser, exempelvis familjebehandling, ungdomscoachning och hemterapeutiska insatser. Våra erfarna familjehemskonsulenter, som är utbildade beteendevetare och socionomer, arbetar tätt tillsammans med en kvalificerad kontaktperson för att ta fram handlingsstrategier och planera metoder som löser vardagsproblem.

När vi arbetar med hemterapeutiska insatser gör vi ”hemma hos-insatser” hos familjer där barn inte är placerade. Det är oftast barnfamiljer som vi stöttar upp, till exempel för att situationen inte ska leda till familjehemsplacering i framtiden. Vi vägleder och stöttar för att förändra livssituationen och skräddarsyr alltid våra insatser utifrån olika situationer, förankrade i BBIC behovsområden som utgår från Socialstyrelsens handbok med tolv behovsmål:

öppenvård

Våra verktyg i öppenvården

Startsteget erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, ART- och MI-inriktade sessioner, samt KBT-inriktade samtal som ger bra verktyg att jobba med för att hantera tankar eller känslor.

KBT

Inom KBT (kognitiv beteendeterapi) blir arbetet något mer ”hands on” med hemuppgifter för individer och familjer.

ART

Inom ART (aggression replacement training) hjälper vi till genom interventioner inom känslokontroll- samt moral- och färdighetsträning i syfte att få hjälp med förståelsen för sina egna känslor. Vi jobbar bland annat med känslokort och implementerar det du lär dig under programmet i vardagen.

MI-inriktade samtal

MI står för motivation interview där vi hjälper dig att hitta motivation och drivkraft. Det handlar om att lyssna, ställa öppna frågor och nå fram på olika nivåer. Målet är att skapa förändring, bland annat genom att träna på att hantera motstånd.

Mer om vår individanpassade öppenvård

Vi sätter alltid respekt, lyhördhet och individuella behov i fokus när vi arbetar tillsammans för att uppnå ett långsiktigt välmående. Vi vill komplettera kommunernas egen öppenvård och matchar alltid stödet efter individen. Därför har vi flera resurser hos oss med olika kompetenser. Fokus ligger inte på symptom utan på personlighet, känslor och beteende. Våra klienter känner till sin situation bäst själva. Därför arbetar vi med egna styrkor och resurser.

finns här för dig!

Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen.

För enskilda individer och familjer.

Vanliga frågor om öppenvård

Vad är öppenvård?

Öppenvård är en vårdform som möjliggör att patienter erhåller vård och behandling utan att behöva vara inlagda på sjukhus. Det innebär att de kan få sin vård på olika platser, såsom vårdcentraler, specialistmottagningar eller till och med i hemmet. Genom öppenvården ges patienterna möjlighet att få den vård och de behandlingar de behöver utan att behöva vara isolerade på sjukhuset, vilket ofta resulterar i en ökad känsla av frihet och normalitet i vardagen för dem som behöver vård.

 

Vilka typer av tjänster erbjuds inom öppenvård?

Inom ramen för öppenvården tillhandahålls en mångfald av tjänster för att tillgodose patienternas behov utan att de behöver vistas på sjukhus. Dessa tjänster inkluderar bland annat regelbundna läkarbesök för att övervaka hälsotillståndet och justera behandlingsplaner vid behov. Medicinsk behandling ges oftast genom att patienten besöker vårdcentraler eller specialistmottagningar för att få sina läkemedel eller genom hemleverans av mediciner.

Rehabilitering är en annan viktig del av öppenvården, där patienter får stöd och träning för att återfå funktioner och förmågor efter sjukdom eller skada. Det kan inkludera fysioterapi, arbetsterapi, eller andra former av specialiserad rehabilitering anpassade efter individuella behov.

Psykologisk vård och terapi är också en central del av öppenvården, där patienter får möjlighet att arbeta med professionella terapeuter för att hantera psykiska hälsoproblem, bearbeta trauman eller lära sig att hantera stress och känslomässiga utmaningar.

Övriga hälso- och sjukvårdsinsatser som kan ingå i öppenvården är till exempel rådgivning om kost och livsstil, behandling av kroniska sjukdomar, sårvård, och palliativ vård för patienter med livshotande sjukdomar. Genom att erbjuda dessa tjänster utan att kräva sjukhusvistelse kan öppenvården möta patienternas behov på ett mer flexibelt och tillgängligt sätt, samtidigt som den avlastar trycket på sjukhusens resurser.

Vad är fördelarna med öppenvård jämfört med sjukhusvård?

Genom att erbjuda vård utan att kräva sjukhusvistelse skapar öppenvården en mer flexibel och kostnadseffektiv vårdmiljö. Genom att patienterna kan få nödvändig vård på olika platser, såsom vårdcentraler, mottagningar eller till och med i hemmet, minskar behovet av dyra sjukhusresurser och bidrar till en effektivare användning av vårdresurserna.

En av fördelarna med öppenvården är att den ger patienterna möjlighet att behålla en större grad av självständighet och normal livskvalitet. Istället för att vara inlagda på sjukhus och vara åtskilda från sina vanliga rutiner och stödsystem, kan patienterna fortsätta att vara aktiva deltagare i sina egna liv samtidigt som de får den vård och behandling de behöver. Detta kan bidra till att minska den psykiska och emotionella påfrestningen för patienterna och deras närstående, samtidigt som det främjar en snabbare återhämtning och rehabilitering.

Den flexibilitet och kostnadseffektivitet som öppenvården erbjuder gör det också möjligt för vårdsystemet att bättre hantera en ökande belastning och en växande efterfrågan på vårdtjänster. Genom att erbjuda vård utan att kräva sjukhusvistelse kan öppenvården effektivt behandla patienter med olika vårdbehov samtidigt som den frigör sjukhusresurser för mer akuta och komplexa fall. Detta resulterar i en mer hållbar vårdmiljö som kan möta behoven hos en allt större och mer varierad patientpopulation.

Hur kan man få tillgång till öppenvård?

Du kan få tillgång till öppenvård genom att kontakta din vårdcentral eller genom remiss från en läkare. Vissa tjänster kan också erbjudas direkt via egna bokningar.

Vad innebär hemvård inom ramen för öppenvård?

Hemvård innebär att sjukvårds- eller vårdpersonal kommer till patientens hem för att tillhandahålla vård, övervaka hälsotillstånd eller ge behandlingar som normalt skulle ske på en vårdinrättning.

Vilka typer av sjukdomar eller tillstånd behandlas inom öppenvård?

Öppenvård kan behandla olika sjukdomar och tillstånd, inklusive kroniska sjukdomar, rehabilitering efter operation eller skada, samt mental hälsa och psykiska tillstånd.

Hur lång tid tar en typisk öppenvårdsbehandling?

Behandlingstiden varierar beroende på patientens behov och tillstånd. Vissa behandlingar kan vara kortvariga medan andra kan pågå under en längre period.

 

Kan man byta mellan sjukhusvård och öppenvård under pågående behandling?

Ja, det är möjligt att övergå från sjukhusvård till öppenvård och vice versa beroende på patientens behov och läkarens bedömning.

Krävs det alltid remiss för att få öppenvård?

Nej, inte alltid. Vissa öppenvårdsenheter accepterar direktbokningar, medan andra kan kräva hälsokontroll eller remiss från en läkare.

Hur kan man vara delaktig i sin egen öppenvårdsbehandling?

Patienter kan vara delaktiga genom att kommunicera öppet med vårdteamet, följa läkarrekommendationer, delta i rehabilitering och självständigt hantera sin hälsa med stöd från vårdgivare.

Rulla till toppen