Startsteget

ARBETSMETODIK

Våra familjehemskonsulenter erbjuder tillgänglighet 24 timmar per dygn.

För oss är det grundläggande att samma familjehemskonsulent är kopplad till den unge och familjehemmet.

Detta för att skapa en så god och solid relation som möjligt.

Vi vet av erfarenhet att många barn och ungdomar har blivit eller känt sig svikna av vuxenvärlden och kan därför ha svårt att knyta an.

Det är viktigt för den unge att de närmaste personerna runt denne är bestående.

Familjehemskonsulenten handleder och har regelbunden kontakt med familjehemmet och den unge minst en gång per vecka.

 

Många gånger blir det fler besök beroende på hur det går för eleven och familjen. Många gånger kan det gå väldigt bra till en början, något som ibland kallas för ”smekmånaden”.

 

Efter en tid då den unge och familjehemmet börjat lära känna varandra är det inte ovanligt att det uppstår konflikter i det påbörjade relationsarbetet.

Det är viktigt att påpeka att kontinuitet skapar lugn och tillit som i sin tur gynnar relationen.

Familjehemskonsulenten arbetar med att underlätta den unges relation till sitt biologiska nätverk.

Vi ombesörjer att umgänget fungerar så bra som möjligt. Hur kontakten ska se ut utformas i genomförandeplanen. Vi är väl medvetna om vikten av en god samverkan med det biologiska nätverket och hur detta gynnar den unges utveckling.

Familjehemskonsulenten har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren, håller i myndighetskontakter samt koordinerar övriga behandlingsinsatser.

Familjehemskonsulenten upplyser uppdragsgivaren om hur ärendet fortgår och lämnar skriftliga rapporter.

Vissa familjehem är hemma på heltid, båda om behov finns.

I våra familjehem kan det vara så att en vuxen är hemma på heltid, ibland båda vuxna då det är viktigt att familjehemmet alltid finns tillgängligt för den unge.

Även om den unge exempelvis är på skolan under vissa timmar på dagen, så kan mycket hända som familjehemmet måste vara beredd på.

Psykoterapeutisk behandling ingår vid behov.

Det är viktigt att understryka att det inte behöver vara specifikt en psykoterapeutisk behandling. Den utgår från den unges särskilda behov och möjligheter i samråd med uppdragsgivaren.

Vi har tillgång till leg psykoterapeuter.