Fosterfamilj

Vad gör en fosterfamilj?

Ger trygghet och hem till barn som behöver det mest!

Fosterfamilj och fosterhem – möjligheter för livet

Ett barn i varje skolklass är placerat i fosterhem hos en fosterfamilj. Dessa barn saknar stödjande vuxna och för dem kan en fosterfamilj vara skillnaden mellan en osäker framtid och en stabil start mot livets möjligheter – ett hem och vardag.

Att ha någon som frågar hur det är? Att ha möjligheten att inreda sitt eget rum, få vara ensam hemma, ha en egen nyckel till ett tryggt hem och framför allt – att få vara barn.

Att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem är en av de mest meningsfulla handlingarna i livet. Som fosterfamilj blir ni en viktig lösning, trygghet och hopp för någon som behöver det allra mest.

fosterfamilj fosterhem
Bli fosterfamilj och erbjud en tryggare start i livet till barn och unga

"Förändringen från att använda termen "fosterhem" till att istället använda termen "familjehem" har skett av flera skäl och representerar en viktig utveckling inom vårt samhälle och hur vi ser på vård och omsorg om barn."

Hjälp barn och unga att hitta hem – bli en fosterfamilj idag.

Intresseanmälan för att bli fosterfamilj

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Fosterfamilj hos Startsteget

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda. Här besvarar vi vanliga frågor om fosterfamilj.

”Om jag kan vara med och bidra till att ett enda barn får det bättre i ett nytt hem så vore det tillräckligt för mig. Våra familjehem räddar liv, minnen och ungas vardag.”

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Några av oss som arbetar med familjehemsvård hos Startsteget

Kirsi Karvonen

Vice VD

Kirsi, Startstegets vice VD, studerade till beteendevetare med inriktning sociologi utifrån hennes brinnande intresse för att hjälpa utsatta människor. Även hennes föräldrar var familjehem i många år. Att öppna upp sitt hem och vara familjehem kan göra skillnad för ett barn, genom att finnas där i deras vardag. Målet är att skapa en trygg tillvaro och leda till en utveckling som rustar barnen till självständiga individer i vuxen livet.

Gunilla Tandberg

Teamledare/ familjehemskonsulent

I över tjugo år har Gunilla jobbat med socialt arbete som socionom, både privat och inom socialtjänsten där hon till stor del arbetat inom familjehemsvården med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem.

I bagaget har hon även med sig arbete på en resursskola, ett center för tonårsflickor med olika typer av psykosocial problematik och erfarenhet som barnhandläggare.

Miriam Almebäck

Legitimerad psykoterapeut

Miriam har en viktig kompetens och roll hos oss på Startsteget. Hennes funktion handlar om punktinsatser genom handledning av familje- och jourhemmen där svårt traumatiserade barn är placerade. Familjerna får med sig verktyg för att minska barnens stressnivå, för att barnen ska nå en stabilare känslomässig nivå och få utveckla ”lugn och ro-system”. Miriam stöttar även de övriga konsulenter på Startsteget i deras arbete med familjerna.

Dygnet runt stöd för våra fosterhem (fosterfamilj)

Vi på Startsteget handleder och vägleder i familjehem regler, samt ger stöd till våra fosterfamiljer dygnet runt. Vi jobbar individuellt då våra barn och ungdomars livssituationer ser olika ut, likaså deras utmaningar. 

Våra familjehemskonsulenter finns alltid där för att hjälpa till. Om det behövs kliver vår barnterapeut in som extra stöd med expertkompetens inom trauma och anknytning, för att sätta ord på beteenden och vägleda.

Övergång från fosterhem (fosterfamilj) till familjehem

Övergången från ”fosterhem” till ”familjehem” representerar en viktig förändring i hur vi ser på vård av barn. Termen ”familjehem” betonar relationer och inkludering, minskar stigman och betonar samhällets ansvar att erbjuda barn en trygg och kärleksfull miljö.

Den representerar en förändring i hur samhället ser på rollen och ansvaret för att ta hand om och stötta barn i svåra situationer. Det betonar att detta är en gemensam uppgift som kräver att hela familjer, och samhället i stort, engagerar sig för att säkerställa att barnen får den omsorg och kärlek de behöver.

En viktig utveckling som reflekterar en mer human och inkluderande syn på vård av barn i svåra situationer och strävan efter att erbjuda dem en trygg och kärleksfull hemmiljö. Det handlar om att ge barnen en familj istället för bara ett hem.

Passar ni som fosterfamilj?

Alla situationer är unika, och det är därför vi behöver olika typer av fosterfamiljer. Oavsett om du är ensamstående, har egna barn eller bor på landet eller i stadskärnan, finns det möjligheter att hjälpa. Som en förlängning av socialtjänsten söker vi alltid efter rätt familj för varje barn och ungdom, och vi gör alltid individuella helhetsbedömningar.

Vad våra fosterfamiljer säger om Startsteget

Fosterfamilj i siffror

 • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 500 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
 • 19 200 barn och unga var placerade i denna placeringsform vilket är 500 fler än året innan.
 • Placeringar i familjehem står för 72 % av alla heldygnsinsatser.
 • Av de placerade barn och unga, var 50 procent pojkar och 50 procent flickor. Motsvarande andelar var 51 respektive 49 procent år 2021.

Siffror avser år 2022 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

 • Startsteget har haft över 130 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
 • För närvarande har vi cirka 40 placeringar och söker hela tiden familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!

Viktiga frågor ni bör ställa er innan ni gör intresseanmälan för att bli fosterfamilj

 • Har ni tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha stora svårigheter?
 • Om ni har egna barn, är de positivt inställda till att ta emot ett barn/ungdom i er familj?
 • Kan ni tänka er att ha regelbunden kontakt med skolan och hjälpa barnet med läxor?
 • Kan ni tänka er att ta ansvar för att barnet får den hälsovård, sjukvård och tandvård barnet behöver?
 • Kan ni tänka er att stötta barnet i relationen med sitt biologiska nätverk om det ingår i uppdraget?
 • Är ni beredda att ha ett nära samarbete med socialtjänsten och Startstegets familjehemskonsulent?
fosterfamilj
Fosterhem med Startsteget innebär starten på en tryggare framtid för barn och unga

Intresseanmälan om att bli fosterfamilj

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan om att bli fosterfamilj till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Vanliga frågor och svar om att bli fosterfamilj

fosterfamilj
Fosterfamilj ska kunna erbjuda en trygg hemmamiljö

Vilka krav finns det för att bli fosterfamilj?

Kraven för att bli en fosterfamilj kan variera beroende på region och myndighet, men det finns vanligtvis några grundläggande kriterier som behöver uppfyllas.

För det första måste den blivande fosterföräldern vara myndig och ha stabila boendeförhållanden för att kunna erbjuda en trygg och säker miljö för det fosterbarn som kommer att placeras hos dem.

Därefter krävs det oftast att man genomgår en utvärderingsprocess, som kan inkludera intervjuer, heminspektioner och bakgrundskontroller, för att säkerställa att man är lämplig för att ta hand om ett fosterbarn.

Slutligen är det väsentligt att fosterföräldrarna har förmågan att ge kärlek, stöd och omsorg till ett fosterbarn, vilket innebär att de måste vara beredda att möta barnets emotionella, fysiska och psykiska behov på ett engagerat och empatiskt sätt. Att vara en fosterförälder är en ansvarsfull uppgift som kräver dedikation och engagemang för att säkerställa det bästa för barnet som placeras i ens vård.

Kan jag bli fosterförälder om jag redan har egna barn?

Absolut, det är fullt möjligt att bli fosterförälder även om man redan har egna barn. Många familjer som redan har egna barn välkomnar fosterbarn och strävar efter att skapa en inkluderande familjemiljö. Att ha egna barn kan till och med vara en tillgång eftersom det redan finns erfarenhet och kunskap om barnuppfostran i hemmet.

Genom att integrera fosterbarnet i den befintliga familjestrukturen kan det bidra till en rikare och mer stödjande miljö för alla barnen i familjen. Det är viktigt att alla barn, både egna och fosterbarn, får samma kärlek, uppmärksamhet och stöd för att trivas och utvecklas på bästa sätt.

Hur länge varar en fosterplacering?

Tiden för fosterplaceringar varierar beroende på varje enskilt fall. Vissa fosterplaceringar är kortvariga och kan bara vara under en kort period, medan andra kan vara mer långsiktiga och sträcka sig över månader eller till och med år.

Det övergripande målet med fosterplaceringar är vanligtvis att stödja barnets föräldrar så att barnet kan återförenas med sin biologiska familj om och när det är möjligt och anses vara i barnets bästa intresse.

Under tiden i fosterhemmet arbetar fosterfamiljen och socialtjänsten tillsammans för att främja barnets välbefinnande och utveckling samt för att stödja de biologiska föräldrarna i deras ansträngningar att övervinna de utmaningar som ledde till att barnet placerades i fosterhemmet.

Vilket stöd erbjuds till fosterfamiljer?

Fosterfamiljer spelar en avgörande roll i samhället genom att erbjuda kärlek, stöd och stabilitet till utsatta barn och ungdomar. För att säkerställa att fosterföräldrarna har de resurser och verktyg de behöver för att ge bästa möjliga vård, tillhandahålls olika former av stöd.

Ett av de viktigaste stöden är ekonomiskt stöd. Detta är avgörande för att täcka kostnaderna för barnets behov, såsom mat, kläder, utbildning och fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd kan man säkerställa att fosterföräldrarna kan fokusera på att ge kärlek och omsorg utan att behöva oroa sig för ekonomiska hinder.

Utöver ekonomiskt stöd ges även utbildning till fosterföräldrarna. Denna utbildning syftar till att rusta dem med kunskap och färdigheter för att hantera olika situationer som kan uppstå i en fosterfamilj. Det kan inkludera allt från barnets emotionella behov till hantering av konflikter och kommunikationstekniker.

Regelbundna möten med socialarbetare är också en viktig del av stödet till fosterfamiljer. Genom dessa möten ges fosterföräldrarna möjlighet att diskutera eventuella utmaningar eller frågor de står inför och att få råd och vägledning från professionella inom området.

För att främja samhörighet och stöd ges fosterfamiljer även tillgång till nätverk av andra fosterfamiljer. Att kunna dela erfarenheter och råd med andra i liknande situationer kan vara mycket värdefullt och bidra till en känsla av gemenskap och förståelse.

Rulla till toppen