Familjehem ersättning

Arvodesersättning och Omkostnadsersättning

Förändrad familjehem ersättning 2024

Familjehem ersättningen i Sverige år 2024 har förändrats och anpassats för att bättre stödja de familjer som tar emot barn i sitt hem. Denna ersättning är avsedd för de familjer som fungerar som familjehem för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo i sina biologiska familjer.

Barnets ålder, behov och eventuella särskilda krav är några faktorer som familjehem ersättning baseras på. Generellt sett har ersättningen ökat jämfört med tidigare år för att bättre återspegla de kostnader och ansträngningar som familjehemmen lägger ner på att ta hand om barnen.

Familjehem ersättningen täcker vanligtvis kostnader som boende, mat, kläder, fritidsaktiviteter och andra utgifter som är nödvändiga för barnets välbefinnande. Dessutom inkluderas ofta ett ekonomiskt stöd för att täcka eventuella medicinska eller terapeutiska behov som barnet kan ha.

Familjehem ersättning består av:

”Inget familjehem ska någonsin känna sig ensam i ett ärende. Familjehemmen får mycket stöd och hjälp från oss och det kan både handla om praktiska och känslomässiga situationer.”

Det är viktigt att notera att familjehem inte enbart handlar om ekonomisk ersättning. Det innebär också att ge barnet en trygg och kärleksfull miljö där de kan växa och utvecklas på bästa sätt. Familjehemmens roll är att erbjuda stabilitet och stöd för barnen, och ersättningen är ett sätt att stödja dessa insatser.

För att bli familjehem krävs en grundlig utvärdering och utbildning för att säkerställa att familjehemmet kan erbjuda en säker och lämplig miljö för barnet. Vi på Startsteget erbjuder dygnet runt stöd för våra familjehem, inklusive rådgivning och vägledning.

familjehem ersättning

Den svenska regeringen har under 2024 ökat och anpassat familjehem ersättningen för att bättre stödja familjer som tar emot barn i sitt hem. Detta är en viktig del av samhällets insatser för att säkerställa att barn och ungdomar som behöver extra stöd får en trygg och kärleksfull miljö att växa upp i.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Arvodesersättning (del 1 av familjehemmets ersättning)

Arvodesersättning är den ena delen av familjehemmets ersättning som ni som familjehem får för uppdraget ni utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst som beskattas som inkomst av tjänst.

 • Arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension eller A-kassa. Uppdraget som familjehem är heller inte semestergrundande. Om uppdraget kräver att någon i familjehemmet är hemma på heltid kan det finnas en möjlighet att A-kassan ser den tiden som ”överhoppningsbar”. Detta behöver då kontrolleras med A-kassan i förväg.
 • Arvodet varierar med uppdraget, vad som krävs vid varje enskild placering.
 • Startsteget gör avdrag för preliminärskatt samt betalar lagstadgade avgifter. 

Om du som familjehemsförälder blir sjuk så kontaktar du själv Försäkringskassan, då det inte råder något anställningsförhållande mellan dig som familjehem och Startsteget, utan det är ett så kallat uppdragsavtal. 

Omkostnadsersättning (den andra delen av familjehemmets ersättning)

Omkostnadsersättningen är den andra delen av familjehemmets ersättning och ska täcka alla de utgifter som ni har för det placerade barnet/ungdomen. Det gäller; mat, hygienartiklar, kläder, fickpengar, telefonkostnader, fritidsaktiviteter mm. 

 • När barnet/ungdomen placeras ska hen vara grundutrustat med kläder anpassade för årstiden.

Omkostnadsersättningen bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer. SKR:s beräkningar bygger på de beräkningar som Konsumentverket gjort gällande kostnader för barn i olika åldrar. Nivån är dock satt högre med tanke på att placerade barn ofta har eftersatta behov inom de områden som ersättningen ska täcka. SKR:s riktlinjer gällande omkostnadsersättningen består av två delar, en fast, schablonmässigt beräknad grundkostnad och en individuellt beräknad tilläggskostnad. Om barn- eller studiebidraget betalas ut till familjehemmet så kommer omkostnadsersättningen minskas med motsvarande summa. Rätten till flerbarnstillägg gäller inte för familjehem. 

familjehem ersättning

Det här ska grundkostnaden täcka

 • livsmedel 
 • kläder (ska även täcka sparande till dyrare inköp) 
 • personlig hygien (tex tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning) 
 • fickpengar 
 • förbrukningsvaror (tex tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper) 
 • möbler 
 • tv och telefoni 
 • resor och aktiviteter 
 • ökad förbrukning av el och vatten 
 • normalt slitage på möbler.

Det här är exempel på tilläggskostnader

Barnets individuella behov kan göra att du har kostnader utöver det som ingår i grundkostnaden. Dessa läggs på grundkostnaderna och betalas ut månatligen som omkostnad. Om ni erhåller tilläggskostnader behöver det, enligt Skatteverket, finnas ett skriftligt underlag som påvisar vilka tilläggskostnader ni har. Detta underlag beräknar ni tillsammans med er konsulent i det fall Skatteverket begär in underlag. Exempel på sådana tilläggskostnader är:

 • barnomsorgsavgift eller skolbarnomsorgsavgift 
 • resor till föräldrar eller andra närstående 
 • specialmat 
 • glasögon eller linser 
 • dyrare fritidsaktiviteter 
 • semesterresor 
 • färdtjänst. 

Extra omkostnad

En del familjehem kan behöva extra omkostnadsersättning, utöver de belopp som ingår i grundkostnaden och tilläggskostnaden. Det kan till exempel ske vid oförutsedda händelser eller om barnet behöver något extra. Beviljad extra omkostnad utbetalas som ett engångsbelopp mot kopia på kvitto. Originalkvittot spar ni hos er. Innan inköp behöver ni alltid samråda med er konsulent.

Dygnet runt stöd för våra familjehem

Vi på Startsteget handleder och vägleder i familjehem regler, samt ger stöd till våra familjehem dygnet runt. Vi jobbar individuellt då våra barn och ungdomars livssituationer ser olika ut, likaså deras utmaningar. 

Våra familjehemskonsulenter finns alltid där för att hjälpa till. Om det behövs kliver vår barnterapeut in som extra stöd med expertkompetens inom trauma och anknytning, för att sätta ord på beteenden och vägleda.

Passar ni som familjehem?

Alla situationer är unika, och det är därför vi behöver olika typer av familjehem. Oavsett om du är ensamstående, har egna barn eller bor på landet eller i stadskärnan, finns det möjligheter att hjälpa. Som en förlängning av socialtjänsten söker vi alltid efter rätt familj för varje barn och ungdom, och vi gör alltid individuella helhetsbedömningar.

Övrigt gällande familjehem ersättning

Här kan du läsa några övriga, men viktiga saker som gäller för familjehem ersättning.

Viktig information gällande skatteregler

Var observanta på att ni betalar skatt enligt rätt skattetabell. Det kan vara bra att lämna en jämkningsansökan om du till exempel har fler än en arbetsgivare, eftersom det är en vanlig orsak till kvarskatt. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten gör skatteavdrag enligt tabell för just den inkomsten. Övriga utbetalare ska dra av 30 procent i skatt och då kan skatteavdraget totalt sett bli för lågt. Jämkningsansökan gör hos Skatteverket. 

På Skatteverkets hemsida finns speciell information till familjehem. Nedan är en sammanfattning av Skatteverkets information. 

Familjehemmet får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5000 kronor per år. Dock godkänner Skatteverket endast skatteavdrag på omkostnadsersättning enligt följande: 

Grundkostnader max

105 % av prisbasbeloppet för barn 0-12 år.
120 % av prisbasbeloppet för barn 13-19 år. 

Tilläggskostnader (inklusive grundkostnader) max

150 % av prisbasbeloppet för barn 0-12 år. 

170 % av prisbasbeloppet för barn 13-19 år. 

För att Skatteverket ska godkänna avdrag med tilläggskostnader behöver det finnas ett skriftligt underlag på denna beräkning.

Extra omkostnadsersättning: Undantagsvis kan det behövas extra omkostnadsersättning, utöver de belopp som ingår i grundkostnaden och tilläggskostnaden. Det kan till exempel ske vid oförutsedda händelser eller om barnet behöver något extra. Du som familjehem behöver ett kvitto och ett skriftligt underlag som motiverar inköpet för att den extra ersättning du har fått ska räknas som en omkostnadsersättning. Om den inte räknas som en omkostnadsersättning kan du inte göra avdrag för den extra ersättningen. Du kan inte få extra omkostnadsersättning för till exempel resor eller hyra. Det är kostnader som grundkostnaden och tilläggskostnaderna ska räcka till. 

Fakturering för familjehem ersättning

Ibland önskar familjehem att få fakturera Startsteget istället för att ta emot arvode och omkostnad. Detta är något som inte är förenligt med Socialtjänstförordningen. Även Skatteverket gör ett förtydligande på sin hemsida att familjehemsuppdrag är personligt och inte kan betraktas som näringsverksamhet, som innebär att fakturering för familjehem ersättning inte är möjlig. För mer information hänvisar vi till Skatteverkets hemsida

Viktiga frågor ni bör ställa er innan ni gör intresseanmälan

 • Har ni tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha stora svårigheter?
 • Om ni har egna barn, är de positivt inställda till att ta emot ett barn/ungdom i er familj?
 • Kan ni tänka er att ha regelbunden kontakt med skolan och hjälpa barnet med läxor?
 • Kan ni tänka er att ta ansvar för att barnet får den hälsovård, sjukvård och tandvård barnet behöver?
 • Kan ni tänka er att stötta barnet i relationen med sitt biologiska nätverk om det ingår i uppdraget?
 • Är ni beredda att ha ett nära samarbete med socialtjänsten och Startstegets familjehemskonsulent?
familjehem
Familjehem med Startsteget innebär starten på en tryggare framtid för barn och unga

Intresseanmälan för att bli familjehem

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Vad våra familjehem säger om Startsteget

Vilka är de mest vanliga familjehem regler?

Regler för familjehem varierar beroende på familjens och barnets behov, men här är några vanliga regler som ofta används oavsett vilken familjehem ersättning är det som råder:

 1. Respekt och hänsyn: Alla familjemedlemmar förväntas visa respekt och hänsyn mot varandra.

 2. Säkerhet: En grundläggande regel är att skapa en säker miljö för alla medlemmar i familjen.

 3. Tidpunkter för måltider och sömn: Familjer brukar ha fasta tider för måltider och läggdags för att skapa rutin och stabilitet.

 4. Skol- och läxläsning: Om det finns barn i skolåldern är det vanligt med regler kring skolarbete och läxläsning.

 5. Hushållssysslor: Familjemedlemmar förväntas ofta bidra till hushållssysslor och ta ansvar för olika uppgifter.

 6. Begränsning av skärmtid: Det kan finnas regler kring användningen av elektroniska enheter och skärmtid, särskilt för barn.

 7. Kommunikation: Öppen och ärlig kommunikation uppmuntras för att lösa konflikter och främja förståelse.

 8. Privatliv: Respektera varandras privatliv och gränser är en viktig regel.

 9. Hantering av konflikter: Familjer behöver ofta regler för hur konflikter ska hanteras, till exempel genom att prata öppet om problem eller använda konflikthanteringsstrategier.

 10. Fritidsaktiviteter: Familjemedlemmar kan behöva komma överens om vilka fritidsaktiviteter som är lämpliga och hur mycket tid som bör ägnas åt dem.

Jourhem ersättning

Vid en placering erhåller man ekonomisk ersättning, vars storlek varierar beroende på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att bistå någon i behov av en trygg och stabil tillvaro.

Det finns inga specifika rekommendationer för vanliga jourhem, men oftast används riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som även tillämpas för familjehem. Däremot finns det rekommendationer för kontrakterade jourhem, vilka specificeras nedan.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att man ständigt är tillgänglig för uppdragsgivaren, antingen via en kommun eller ett företag. Man har ett kontrakt för en eller flera platser och åtar sig att ta emot de barn och ungdomar som uppdragsgivaren behöver placera. Arvode utgår även om inget barn är placerat i hemmet, men full omkostnadsersättning erhålls endast när ett barn placeras.

För att få detaljerad information rekommenderas att läsa cirkuläret i sin helhet på SKR:s hemsida.

Ersättningsrekommendationer jourhem för 2024

Rulla till toppen